איכות בשירותים חברתיים

למכון ברוקדייל תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות למגזר הציבורי ולמגזר שירותי הרווחה בישראל. המכון מפתח כלים ותהליכים לפיקוח ולבקרה לצורך הבטחת איכות וכן למדידת תוצאות, במטרה לשפר את התכנון, את תהליכי קביעת המדיניות ואת האחריותיות. נוסף על כך, המכון משתמש במתודולוגיה מותאמת לצורך זיהוי, תיעוד ולמידה מהצלחות ארגוניות במטרה לקדם למידה מתמשכת. ולבסוף, המכון מוביל פיתוח יסודות תיאורטיים ומעשיים להערכת ההשפעה הקולקטיבית של יוזמות בין-מגזריות שנועדו לפתור בעיות חברתיות סבוכות.