דוח ביטוח לאומי – סקירה ומיפוי הצעדים והדרכים – טור-סיני-בנטור-רנד – סופי