העדפות ובחירות של מומחים צעירים בפריפריה ובמרכז – המעבר מהתמחות למומחיות

רקע מדעי

אחד התנאים הבסיסיים ליכולת לספק שירותי בריאות באיכות, זמינות ונגישות ראויים הוא הימצאות כוח אדם רפואי מיומן בכמות הדרושה למתן השירותים. מדינת ישראל מתמודדת זה שנים עם מחסור של רופאים בפריפריה, שמהווה את אחד האתגרים המשמעותיים באספקת שירותי רפואה הולמים באזורים אלו.

בשנים האחרונות ננקטו כמה צעדים כדי להקל על המחסור, ביניהם מתן תמריצים כלכליים למתמחים בפריפריה. מחקר שערכנו על השפעת התמריצים הראה עלייה במספר התחלות ההתמחות בבתי חולים בפריפריה, שנבעה כנראה משילוב של כמה גורמים, כולל התמריצים. עדיין לא ידוע עד כמה רופאים אלו יישארו בפריפריה לאחר סיום ההתמחות.

מטרות המחקר

  1. לבדוק באיזו מידה רופאים שקיבלו מענקים להתמחות בפריפריה נשארו באזורים אלו לאחר סיום ההתמחות.
  2. למפות את מסלול העבודה של רופאים במעבר בין התמחות למומחיות
  3. להבין את תהליך בחירת מקום ומסגרת העבודה לאחר ההתמחות

השערות עבודה

  1. חלק גדול מן הרופאים שהתמחו בפריפריה נשארים לעבוד באזורים אלו, והדבר נכון במיוחד בנוגע למתמחים שמגיעים מלכתחילה מאזורים אלו
  2. לשביעות הרצון ממהלך ההתמחות יהיה משקל גדול בקבלת החלטות בנוגע למסגרת העבודה בהמשך
  3. יכולת בית החולים להציע תקן לתת התמחות ויכולת בית החולים לארגן fellowship בחו"ל יהיו בין הגורמים המשפיעים על בחירת בית-חולים לעבודה לאחר ההתמחות

סוג מחקר ושיטה

מחקר חתך שיתבסס על סקר בקרב רופאים.

15-10 ראיונות מקדימים עם מנהלים ועם מומחים צעירים כדי להבין את תהליך המעבר מהתמחות למומחיות ואת הסוגיות הקשורות.

סקר אינטרנטי בגיבוי טלפוני בקרב כ-650 רופאים לאחר סיום ההתמחות.

עיבוד הנתונים

הנתונים ישוקללו לפי שיעורי הדגימה של השכבות השונות. ייבדקו התפלגויות, יערכו ניתוחים דו-משתניים וניתוחים רב- משתניים.

ייחודית המחקר והרלוונטיות שלו למטרות חוק ביטוח בריאות ממלכתי

המחקר יאסוף מידע חשוב כתשומה לתכנון כוח-אדם רפואי ולתכנון התערבויות שנועדו להשפיע על פיזור רופאים, נושאים שהם חיוניים לאספקת שירותי רפואה שוויוניים באיכות ובזמינות ראויה. שאלות המחקר לא נחקרו בישראל, ומחקר זה יהווה מקור מידע ראשון בנוגע להם. הנושא גם כמעט שלא נחקר בחו"ל ולכן יהיה חלוצי גם בקנה-מידה בין-לאומי.

המלצות אפשריות למקבלי ההחלטות

המלצות בנוגע למתן תמריצים כספיים, ודרכים נוספות שבהן ניתן לפעול כדי למשוך רופאים לאזורי הפריפריה, למקצועות ולמגוון מסגרות טיפול.