הטיפול המשטרתי בקטינים ובני נוער: סדרת דוחות

המחקר מומן בסיוע המשרד לבטחון פנים, משרד החינוך והמועצה הלאומית לשלום הילד ולווה על ידי ועדת היגוי מקצועית בהשתתפות גורמים אלו ונציגי המשטרה, משרד העבודה והרווחה, משרד המשפטים והמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית. המחקר בחן את פעילות המשטרה ואת מערך קשריה עם שירותים וארגונים אחרים במספר תחומים:  מניעת עבריינות נוער, התמודדות עם עבריינות של בני נוער עולים חדשים, התמודדות עם עברות שקרבנותיהן קטינים, והחלטות המשטרה לגבי פתיחת תיקים והגשת כתבי אישום והשלכותיהן.

המחקר זיהה כיווני פעולה חדשים ועמד על אתגרים העומדים בפני המשטרה בכל אחד מהתחומים, בהיבטים של  גיבוש מדיניות והפצתה, הכשרת כוח אדם, עיצוב נהלים, איסוף מידע וקידום קשרים בין גורמים שונים במשטרה ובינם לבין הציבור הרחב ושירותים אחרים. המחקר בוצע בשלבים תוך כדי מתן משוב והעברת ממצאים לגורמים הרלוונטיים לאורך כל הדרך. במהלך המחקר חלו שינויים משמעותיים בעבודת המשטרה עם נוער, שרבים מהם עלו בקנה אחד עם כיווני הפעולה עליהם הצביע המחקר.