הכשרה מקצועית ואקרדיטציה: אנגליה, שווייץ וגרמניה

הצעה לציטוט בעברית:
לוי, נ. ווולדה-צדיק, א. (2016). הכשרה מקצועית ואקרדיטציה: אנגליה, שווייץ וגרמניה.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.