השלכות של הגידול בעלייה על שירותי הרווחה והבריאות: היבטים נבחרים