למידה מהצלחות בעבודתם של קציני מבחן לנוער הזדמנות ליציאה משוליות ומעבריינות תיעודי הצלחות כמקור לעקרונות עשייה למען קידום דרכי העבודה בשרות המבחן לנוער

חוברת זו מסכמת פרי עבודה משותפת של פרופסור יונה רוזנפלד ממאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ושרות המבחן לנוער האגף לנוער, צעירים ושרותי תקון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

שרות המבחן לנוער, כמו רבים מהשירותים הסוציאליים, תורם לאוכלוסיות החיות בהדרה. ההפניה של אוכלוסיית הנערים אליו, נעשית ע"י המשטרה, בעקבות חשד לביצוע עבירה. הנערים מופנים לטפול שלא מרצונם. הקטין מוזמן עם הוריו, ולאחר תהליך של יצירת קשר, איסוף מידע, הערכה וקשר עם גורמי החינוך והטפול בקהילה, נבנית עם הנערים הזקוקים לכך תכנית טפול. תכנית זו מוצגת בבית המשפט ומקבלת גושפנקא חוקית.

הטפול נעשה ע"י קציני מבחן שהידע שלהם מסתמך על תיאוריות שלמדו ועל ניסיון בשטח. יש חשיבות רבה להסתמכות על הניסיון המצטבר של קציני המבחן, על מנת ללמוד מניסיון זה ולשכלל את דרכי העשייה המוצלחות שלהם.

המטרה המרכזית של ההתנסות במתודת הלמידה מהצלחות היא, אם כן, לזהות את הפעילויות העיקריות של קציני המבחן, אשר תרמו להצלחות בעשייה שלהם והפיכת ידע זה מסמוי לגלוי  תוך שיח, וכתיבתו בלשון "מכוונת לפעולה". אלה מהווים את הבסיס להגדרת "עקרונות הפעולה", שניתן יהיה ללמוד ולהנחיל אותן  לאחרים.

במהלך הלמידה המשותפת, נפגשה קבוצה של 15 קציני מבחן לנוער מרחבי הארץ במשך 12 מפגשים בני יום. במסגרת הלמידה הציג כל אחד מהמשתתפים ספור הצלחה ייחודית בעבודה הישירה, בהדרכה ובבית משפט עליון.

במהלך הלמידה תועדו 12 סיפורי הצלחה. כמו כן קציני המבחן פנו לכל אחד מהנערים שהיו בעבר בטפולם, ובקשו מהם לזהות את הפעולות שלדעתם תרמו להם  ואת התובנות שהם הפיקו מהטפול.

קריאה של חוברת זו עשויה לסייע ללמוד דרכי פעולה בעבודת שרות המבחן ולהטעין את הלומד מהצלחות באנרגיות ובאופטימיות בעבודתו הטיפולית.