מאפיינים נבחרים של האוכלוסייה הקשישה לצורכי תכנון שירותים ברמה המקומית: נתונים משלב ב' של מפקד האוכלוסין והדיור