השכלתם של בוגרי חסות הנוער ומבט לעתיד

מאמר זה מובאים נתונים על השכלתם של בוגרי חסות הנוער וצרכיהם בתחום ההשכלה, ונבחנת השתלבותם בשוק העבודה, בהתייחס למאפייני השכלתם. הנתונים לקוחים ממחקר הערכה של התכנית "מחסות לעצמאות" – תכנית לליווי בוגרי חסות הנוער (לוי וכאהן-סטרבצ'ינסקי, 2014).

המאמר מצביע על השכלתם הנמוכה של בוגרי חסות הנוער, על השתלבות מועטה במסגרות לימודיות בקהילה ועל הצורך של מרביתם בהכוונה ובסיוע כספי ללימודים.

מאפיינים אלה מוכרים מהספרות המחקרית כמאפייניהם של צעירים בסיכון בכלל ומעוררים את הצורך ביצירת תנאים הולמים לשילוב של צעירים אלו במסגרות לימודיות מתאימות, לשם המשך רכישת השכלה, שתאפשר להם השתלבות טובה יותר בתעסוקה בעתיד.

המאמר התפרסם בכתב העת: אפשר – ביטאון לעובד החינוכי-סוציאלי, מאי 2016,  גליון  27: 24-26