קליטת בני נוער עולים מברית-המועצות לשעבר: ממצאים ממחקרים בחמישה יישובים