קשישים יהודיים בישראל: מאפיינים דומגרפיים-כלכליים בסיסיים