תכנון התערבות עם משפחות: סקירת ספרות, לקחים ותובנות. מסמך רקע לקראת מיסוד התערבות מתוכננת עם משפחות בשירותי הרווחה

מטרת מסמך זה היא להרחיב ולהעמיק את ההסתכלות על התערבות מתוכננת עם משפחות, וזאת באמצעות הצגת מושגי המפתח השגורים בתחום, זיהוי עקרונות הליבה העומדים בבסיסו, חשיפת המחלוקות המרכזיות המעסיקות הוגים ואנשי מקצוע ולבסוף בחינה של הסוגיות והאתגרים שיש לתת עליהם את הדעת.