תמורות סוציו-דמוגרפיות בקרב האוכלוסייה הקשישה בישראל: 1961- 1983 ניתוח נתוני מפקדי האוכלוסין והדיור