מדיניות למניעת נשירה מעבודה בשל מחלה או נכות: סקירת ספרות בין-לאומית והצגת נתונים מישראל

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה מתמדת במספר האנשים עם מוגבלות בגיל העבודה וכן במספר הזכאים לקצבת נכות כללית. לתהליך זה כמה הסברים אפשריים, ובהם הזדקנות דור ה"בייבי-בום" (נאון, 2009) והעלייה בגיל הפרישה ובשיעור התחלואה (פינטו, 2013). מגמה זו, המתרחשת גם במדינות מפותחות אחרות בעולם, מביאה לצמצום בשיעור המועסקים במשק ולהגדלת העומס על התקציב הציבורי.

במטרה להתמודד עם המגמה המתוארת לעיל נוקטות מרבית המדינות המפותחות צעדים שונים על מנת לעודד אנשים עם מוגבלות להשתתף בכוח העבודה. צעדים אלה עולים בקנה אחד עם התפיסה כי יש להדגיש את הפוטנציאל התפקודי של אנשים עם מוגבלות ולא את מגבלותיהם ולקדם את שילובם בחברה, ובכלל זה בשוק העבודה. ידוע כי יציאתם לעבודה של אנשים עם מוגבלות משפרת את איכות חייהם, את איכות חיי משפחותיהם וכן מחזקת את חוסנה החברתי והכלכלי של המדינה (World Health Organization and the World Bank, 2011).

מסמך זה מתמקד במדיניות ספציפית ברוח תפיסה זו, ההולכת ותופסת תאוצה בעולם המערבי. מדובר במדיניות המתמקדת בשמירת הרצף התעסוקתי של עובדים שכושר עבודתם נפגע, בין אם הם זכאים לקצבת נכות ובין אם לאו. במסגרת מדיניות זו ננקטים צעדים שונים, שמטרתם לשמר את הקשר של אנשים אלה עם מקום עבודתם ולהשיבם לעבודה מוקדם ככל האפשר. מטרת המסמך הנוכחי היא לסקור מדיניות זו, לפרט את הצעדים השונים הננקטים במסגרתה ולהציע את האפשרות ליישמה גם בישראל.

מסמך זה כולל ארבעה פרקים: בפרק הראשון ייסקרו העקרונות והרכיבים המרכזיים העומדים בבסיס המדיניות המוצעת. בפרק השני ייסקר התהליך שאותו נדרש עובד בישראל לעבור, החל מנקודת הזמן שבה נפגע כושרו עבודתו ועד לשלב שבו מתקבלת החלטה באשר לזכאותו לקצבת נכות כללית ולשיקום תעסוקתי. כמו  כן יזוהו השלבים בתהליך הקיים המקשים על השיבה לעבודה. בפרק השלישי של המסמך ייעשה ניסיון להעריך את גודלה הפוטנציאלי של אוכלוסיית היעד בישראל לתכניות התערבות מהסוג הנדון, ובפרק הרביעי ייסקרו תכניות התערבות ברוח זו, הפועלות בכמה מדינות מפותחות בעולם.

 

הצעה לציטוט בעברית:
נאון, ד., סופר-פורמן, ח., פינטו, א. ובן שוהם, א. (2013).מדיניות למניעת נשירה מעבודה בשל מחלה או נכות: סקירת ספרות בין-לאומית והצגת נתונים מישראל.
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.