השמנת ילדים: גורמי סיכון, תחלואה נלווית ושימוש בשירותים

בעשורים האחרונים חלה במדינות המפותחות בעולם, וישראל בכללן, עלייה מתמשכת בשיעורי ההשמנה באוכלוסייה. עלייה זו מדאיגה לאור העדויות הרבות לכך שההשמנה קשורה במספר רב של מחלות כרוניות, מפחיתה את אורך החיים ופוגעת באיכותם, וכן גורמת להוצאות רבות על שירותי בריאות, ובכך מהווה נטל כלכלי. השמנת ילדים, שגם היא נמצאת בעלייה, זוכה לתשומת לב מיוחדת, בין היתר בגלל התחלואה הנלווית להשמנה בגיל הילדות, הקשר הקיים בין השמנה בילדות לבין השמנה בבגרות, וכן ההכרה כי קל יותר להשפיע על הרגלים ולהקנות סגנון חיים בריא בגיל צעיר.

המחקר המוצג בדוח זה נערך בשנים 2009-2008 במשותף עם מכבי שירותי בריאות, בקרב משפחות עם ילדים בני 11-4 המבוטחות במכבי בשתי קהילות. מטרות המחקר היו לבחון את גורמי הסיכון להשמנה הקשורים במאפייני ההורים, הילד והמשפחה; לבחון את הקשר בין  תחלואה לבין השמנה; ולבחון את הקשר בין השמנת ילדים לבין צריכת שירותי בריאות.

במסגרת המחקר רואיינו כ-400 אימהות שהתבקשו למלא שאלונים שכללו שאלות על עצמן, על המשפחה ועל הילדים. כ-700 ילדים של אותן אמהות בגילים 11-4 נשקלו וגובהם נמדד. מצב ההשמנה של הילדים חושב על פי מדידות הגובה והמשקל. בנוסף, נעשה ניתוח של תחלואה נלווית וצריכת שירותי בריאות של הילדים מתוך מסדי הנתונים הממוחשבים של מכבי.

הנושאים העיקריים שנבחנו במחקר בנושא עודף משקל (overweight) או השמנת-יתר (obesity) הם:

  • מאפייני משפחות (כמו גיל הורים, השכלת הורים, מוצא, שנת עלייה, משקל הורים, גישה חינוכית של האם, גישת האם בנוגע להאכלת הילדים)
  • מאפייני התנהגות בריאות של ההורים (כמו דיאטה, פעילות גופנית, דפוסי אכילה של האמהות)
  • מאפייני הילדים (כמו אכילה ופנאי)
  • תחלואה נלווית של הילדים
  • צריכת שירותי בריאות של הילדים
  • תיעוד של עודף משקל או השמנת-יתר בתיק הרפואי

בוצע ניתוח רב-משתני כדי לבדוק את הקשר בין מאפייני המשפחות והילדים לבין עודף משקל או השמנת-יתר של הילדים. מחקר זה מיוחד בכך שהוא הראשון בישראל שבחן את הקשר בין מספר רב כל-כך של גורמים ברמת המשפחה וברמת הילד לבין השמנת ילדים. הממצאים יכולים לסייע בהעלאת מודעות קובעי המדיניות ונותני השירותים ובהיערכותם לטיפול בבעיה, ובתכנון תכניות מניעה המכוונות לילדים.

המחקר מומן על-ידי מכון מכבי לחקר שירותי בריאות.

להזמנת פרסום זה, נא למלא את הטופס הממוחשב.

הצעה לציטוט בעברית:
גרוס, ר., אשכנזי, י. חמו, ב., בן שוהם, א,. דורון, ד. ונחשון ,י. (2011).השמנת ילדים: גורמי סיכון, תחלואה נלווית ושימוש בשירותים. דמ-11-583. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Gross, R., Ashkenazi, Y., Hemo, B., Ben-Shoham, O., Doron, D. & Nahshon, I. (2011). Childhood Obesity: Risk Factors, Associated Morbidity and Service Utilization. RR-583-11. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)