ועדה לבחינת סוגיית העובדים הזרים בענף הסיעוד: הבאה, תיווך וטיפול

מובא בזה דוח ועדה ציבורית שעסקה בבחינת סוגיית המטופלים הסיעודיים, העובדים הזרים ושיטת ההעסקה בענף הסיעוד. הטיפול ההולם באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים הנובעים ממוגבלות ונכות (קשישים, נכים צעירים וילדים נכים) הינו מטרה נעלה שעומדת בפני החברה הישראלית. מאז תחילת שנות ה 90 חלק מהסיוע לאוכלוסייה זו מסופק – על ידי עובדים זרים. לאורך השנים הנושא מלווה בהתלבטויות לגבי אופן ההסדרה המתאים שמאזן בין צרכי – המטופלים, זכויות העובדים הזרים, וההשפעה על המשק, על התעסוקה ועל החברה הישראלית בכלל. לאחרונה עלתה הטענה שיש קושי בגיוס ובהשמה של עובדים זרים. לאור המלצת בג"ץ החליט שר הפנים להקים ועדה ציבורית שתברר את העובדות ותבחן את המדיניות הקיימת.

המלצות הוועדה מתבססות על עבודתן של ועדות שקדמו לה (ועדת אנדורן, ועדת סובל וועדת אקשטיין), ועל עדותם של גורמים רבים שהופיעו בפניה. בסיס עובדתי מרכזי להמלצות הוועדה מקורו בריכוז ועיבוד נתונים מנהליים קיימים, ובאיסוף נתונים חדשים באמצעות סקרים שהוזמנו על ידה.

הדוח נפתח בהמלצות הוועדה ובפרקים הבאים מוצגת סקירה כללית של מערכת השירותים ושל סוגיות בנושא העסקה של עובדים זרים בענף הסיעוד, הרקע להקמת הוועדה, ולבסוף פרק המסכם את הנתונים הכמותיים.