פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה

עם התרבות היוזמות לשילוב בתעסוקה של אוכלוסיות ייחודיות השתנתה התייחסותם של מפעילי תכניות לקידום תעסוקה כלפי מעסיקים. יותר ויותר רואים בהם גם לקוחות ושותפים פעילים בעלי תרומה ייחודית בהכשרה והכנה לעבודה של בלתי מועסקים, ולא רק מספקי משרות. למפעילי התכניות לקידום התעסוקה חשוב אפוא להכיר את צורכיהם ולהשתדל לספקם.

בהזמנת תבת ערך המכון סקירה שנועדה לענות על שתי שאלות עיקריות: (1) באילו אופנים מעורבים המעסיקים בתכניות תעסוקה בחו"ל? (2) כיצד התפתח תחום העבודה עם מעסיקים בישראל, ובאילו דרכים מעורבים המעסיקים הישראלים בתכניות תעסוקה של אוכלוסיות ייחודיות?

הדוח מציג כמה דוגמאות בין-לאומיות מוצלחות לשיתוף מעסיקים בהפעלת תכנית תעסוקה ודוגמאות מהניסיון שנרכש בישראל. בהמשך מנתח הדוח את הגישות החדשות להגברת מעורבות מעסיקים שהתפתחו במסגרת תכניות תבת בשנים האחרונות. כחלק מהמודל החדש לפיתוח קשרי מעסיקים שיצרה תבת ב-2010 פותח תפקיד חדש של רכז קשרי מעסיקים (פק"מ). הרכז אחראי ליצירת קשרים בין תכניות התעסוקה לבין המעסיקים ולטיפוחם של הקשרים. הדוח בוחן את דרכי הפעולה של הרכזים מול המעסיקים ואת דפוסי עבודתם עם שאר אנשי הצוות בתכניות התעסוקה. הוא מבוסס בעיקר על ראיונות עומק –  עם רכזי פק"מ במגוון תכניות תבת ועם המנהלת הארצית של התחום בתבת.

המחקר מצא כי:

  • רכזי פק"מ נוקטים שתי גישות שיווק, בהתאם לאופי ולצרכים של המעסיק: הגישה הכלכלית-עסקית, המדגישה את הרווח שהמעסיק מפיק משיתוף הפעולה עם תכניות התעסוקה, וגישת האחריות החברתית התאגידית, הפונה לצורכי התדמית של המעסיק ולרצונו לתרום לקהילה.
  • בשונה מהדפוסים בחו"ל, מעורבות המעסיקים בישראל בתכניות תעסוקה כמעט שאינה מתבצעת במסגרת של ארגוני מעסיקים אלא באופן פרטני. אולם בדומה למצב בחו"ל, מתרבים המקרים של מעסיקים ישראלים המארגנים סיורים במקום העבודה למשתתפי התכניות, מרצים לפניהם, מסייעים להם בשיפור מיומנויות התראיינות באמצעות הדמיה של ראיונות עבודה ומגלים פתיחות להתאמה תרבותית של תהליך המיון.
  • מאז הוקמה התכנית לפיתוח קשרי מעסיקים בתבת פותחו דרכי פעולה חדשות הן מול המעסיקים והן מול הצוותים של תכניות התעסוקה ונצבר ידע שיטתי ומקיף לגבי דרכי יישומן. ידע זה מאפשר הבניה מקצועית של תפקיד רכז הפק"מ, ובעקבותיה תהליך הכשרה מסודר והתמקצעות.

ממצאי המחקר הוצגו לפני ועדת ההיגוי של המחקר. הדוח יכול לשמש בסיס לגורמים המעוניינים בפיתוח קשרי מעסיקים והוא תורם גם להמשך פיתוח התחום בתבת.

המחקר נערך ביוזמת תבת ובמימונה.

 

הצעה לציטוט בעברית:
סלייטר, י. וקינג, ח. (2014).פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה.
דמ-14-662. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Slater, Y., & King, J. (2014). Developing Employer Contacts for Employment Programs. RR-662-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)