מחקר מעקב על תכנית הכשרה למובילי חדשנות דיגיטלית בממשלה

תכנית "מובילים דיגיטליים" פועלת להכשרת קבוצת סוכני שינוי שיקדמו חדשנות דיגיטלית במרחב הציבורי וישפרו תהליכים וממשקים עם האזרחים באמצעות טכנולוגיה. התכנית הינה שותפות בין מטה ישראל דיגיטלית, רשות התקשוב הממשלתי, נציבות שירות המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, והיא נועדה לקדם את חזונו של המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" שהושק על ידי הממשלה בשנת 2013.

ההכשרה של מובילי החדשנות הדיגיטלית כוללת שלושה סוגי פעילות עיקריים: תכנית לממשלה, תכנית לשלטון המקומי ופעילות רשת מובילים לכלל הבוגרים של התכניות.

במחזור הראשון של התכנית לממשלה (יוני 2015-פברואר 2016) השתתפו 39 מנהלים בכירים ממשרדי ממשלה, מהשלטון המקומי ומהמגזר השלישי. התכנית כללה למידה, פיתוח פרויקטים בקבוצות קטנות וסמינר שהתקיים באוניברסיטת הרווארד. מאז סיום התכנית התקיימו 4 מפגשים של "רשת המובילים".

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש לבצע מחקר מעקב על התכנית, ובמסגרתו הועבר לכלל הבוגרים שאלון למילוי עצמי כתשעה חודשים לאחר סיומה (נובמבר 2016), וכן התקיימו ראיונות עומק עם 7 מהם. על השאלון השיבו 29 בוגרים (74% היענות). זאת לאחר שבמסגרת השלב הראשון של המחקר הועבר למשתתפים שאלון למילוי עצמי בסיום התכנית.

ממצאי המחקר העיקריים:

  • כמעט שנה לאחר סיום התכנית, נשמרו המוטיבציה והתפיסה העצמית של הבוגרים כמובילים בתחום הדיגיטציה. הם ממשיכים לקדם תהליכים ופרויקטים דיגיטליים בתחום שעליו הם אחראים ומעידים שההשתתפות שלהם בתכנית תרמה לכך. כמו כן חלה עליה במעורבות שלהם בהנעת תהליכי דיגיטציה במשרד או בארגון שלהם באופן רחב יותר.
  • לאחר סיום התכנית התחדדה בקרב משרדי מטה התפיסה שלהם לגבי תפקידם כמובילים דיגיטליים והתגברה העשייה הדיגיטלית שלהם, כך שהיום הצטמצם הפער שנמצא בסיום התכנית בינם לבין משתתפים ממשרדי ביצוע.
  • כמחצית מהפרויקטים שהחלו בתכנית נמצאים כיום בשלבי יישום מתקדמים, אולם רוב הבוגרים אינם מעורבים כיום בקידום הפרויקט שהיו שותפים לו בתכנית. מהממצאים עולה חוסר שביעות רצון מהעבודה על הפרויקטים ומהאפקטיביות של התנסות זו ביישום של מה שנלמד בתכנית.
  • המשתתפים העידו על תרומתה של ישראל דיגיטלית לקידום הפרויקטים שהחלו בתכנית. לצד זאת חלק מהם הצביעו על המורכבות שקיימת לעתים במסגרת המאמץ ליצור שיתופי פעולה בין משרדי ממשלה שונים ועל ציפיות לסיוע שלא תמיד נענו. על מורכבות זו מעידה גם הירידה שחלה בקרב משתתפים ממשרדי הביצוע בהסכמה שהפעילות של ישראל דיגיטלית יוצרת הזדמנות מיוחדת לקידום הדיגיטציה במגזר הציבורי.
  • הקשרים המקצועיים שנוצרו בין המשתתפים בתכנית נשמרו גם לאחר סיומה ותרמו לעבודתם. במחשבה על המשך הפעילות של רשת המובילים, הבוגרים הביעו עניין בתחזוק הקשרים ביניהם, המשך למידת העמיתים ולמידה על התפתחויות דיגיטליות חדשות.

הממצאים נידונו עם ועדת ההיגוי של התכנית ומשמשים תשומה מרכזית לעיצוב המחזור הבא שלה, שפועל בימים אלה.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי מטה ישראל דיגיטלית, רשות התקשוב הממשלתי, נציבות שירות המדינה ומכון אלכא למנהיגות וממשל.