"תעסוקה לרווחה" – הערכת התכנית

"תעסוקה לרווחה" היא תכנית לקידום שילובם בתעסוקה של בלתי מועסקים או תת-מועסקים המוכרים לשירותי הרווחה, במטרה לקדם את חילוצן של המשפחות מעוני ולהביא להפחתת תלותן במחלקות לשירותים חברתיים. מטרה נוספת היא להקנות למשפחות כלים שיביאו לשיפור ההתנהלות הכלכלית המשפחתית. את התכנית יזם משרד הרווחה והשירותים החברתיים והיא הופעלה כפיילוט על ידי  עמותת "בעצמי" בעשרה יישובים ברחבי הארץ, בשנים 2012-2011.

התכנית לוותה במחקר הערכה אשר בחן סדרה רחבה של מדדי תוצאה ,שנה לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית, ולאחר שנה נוספת, תוך שימוש במגוון רחב של מקורות מידע וכלי מחקר. מטרות המחקר העיקריות היו:

 • לבחון את אופן היישום של המודל ביישובים השונים, לעמוד על הקשיים שהתעוררו, להתחקות אחר דרכי הפתרון שגובשו ואחר השינויים שהוכנסו במודל כדי להתמודד עם הקשיים.
 • ללמוד על  מאפייני התפקיד החדש של העובד הסוציאלי התעסוקתי (עוס"ת), אשר התגבש במהלך התכנית, לקראת פיתוחו של מסלול הכשרה ייחודי במסגרת לימודי עבודה סוציאלית.
 • לבדוק את השתלבות המשתתפים בשוק העבודה כעבור שנה מתחילת התכנית, ולאמוד את השפעת התכנית על השינוי בתעסוקה באמצעות השוואה לקבוצת ביקורת.
 • לבדוק את ההתקדמות בעבודה של המועסקים.
 • לבחון את התועלת-עלות של התכנית במונחים של תרומתה למשק.

בדיקת התוצאות לאחר שנה ולאחר שנתיים העלתה כי:

 • שיעור המועסקים בקרב כלל המשתתפים גדל מ-38% בתחילת התכנית ל-66% לאחר שנה.
 • 55% מן המשתתפים שלא עבדו בתחילת התכנית היו מועסקים לאחר שנה.
 • התכנית שיפרה את מצבם התעסוקתי של המשתתפים  ב-29 נקודות אחוז מעבר לשינוי שחל בקבוצת הביקורת.
 • בקרב המועסקים לאחר שנה, ירד שיעור מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה מ-22% ל-13%.
 • 80% מהמועסקים לאחר שנה התמידו בעבודה לאחר שנתיים. שליש מתוכם התקדמו בעבודתם לפחות בהיבט אחד.
 • בניתוח תועלת-עלות של התכנית למשק נמצא כי בהינתן אחוזי ההצלחה של התכנית כעבור שנה, התכנית מחזירה את ההשקעה תוך זמן קצר יחסית.

ממצאי המחקר הוצגו באופן שוטף לוועדה המקצועית של התכנית, ותרמו בכך לעיצוב התכנית ולשיפורה תוך כדי הפעלתה.

הממצאים הוצגו גם בפני מנכ"ל משרד הרווחה וצוות בכיר של המשרד. כיום משמשים הממצאים בסיס להרחבה משמעותית נוספת בתכניות התעסוקה של המשרד.

הצעה לציטוט בעברית:
קינג, י., הדר, י. ווולדה-צדיק, א. (2014)."תעסוקה לרווחה" – הערכת התכנית
דמ-14-675 תמ-14-43. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
King, J., Hadar, Y., & Wolde-Tsadick, A. (2014). Employment for Empowerment (Ta'asuka le-Revakha). ES-43-14 ; RR-675-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)