הערכת ההשפעה הכוללת של כלל פעילות ג'וינט-ישראל ברמת היישוב על פיתוח תשתיות חברתיות: מחקר גישוש

הג'וינט מפעיל ביישובים שונים בישראל (בעיקר בפריפריה החברתית-גיאוגרפית) מספר גדול של תכניות חדשניות העוסקות בתחומים חברתיים מגוונים והמיועדות למגוון רחב של אוכלוסיות יעד, ובהן: ילדים ובני נוער בסיכון, קשישים, עולים, ואנשים עם מוגבלויות.

מעבר לתרומת הספציפיות של כל תכנית לאוכלוסייה אותה היא משרתת,  עלתה השאלה בג'וינט ישראל לגבי התרומה של מכלול התכניות למערכת החברתית  הכוללת ביישוב ולהיערכות של הרשות המקומית לפיתוח ולאספקת שירותים חברתיים.   במלים אחרות, אחת המשמעויות של פיתוח יכולות אלה קשורה למה שניתן להגדיר כתשתית חברתית מקומית.  מעבר לזה, עלתה השאלה האם ישנה אפשרות ליצירת סינרגיות  בין התוכניות השונות ביישוב ובאיזו מידה קיימת השקעה מכוונת ביצירת סינרגיות אלה באמצעות צורות שונות של שיתוף פעולה בין התוכניות. ביצוע מחקר הערכה הבוחן סוגיה זו הוא ניסיון חלוצי והיווה אתגר קונצפטואלי ומתודולוגי כאחד.

למחקר היו שלוש מטרות:

  1. לבחון את ההשפעה הכוללת של פעילות ג'וינט-ישראל ברמת היישוב על פיתוח וחיזוק שש תשתיות חברתיות שהפעילויות של הג'וינט ביישוב צפויות להשפיע עליהן, והן – 1. תפיסות מקצועיות ודרכי עבודה חדשות; 2.שיתופי פעולה בין ארגונים ומגזרים; 3.ערך ההתנדבות; 4. מנהיגות מתנדבת; 5. מאגרי מידע על אוכלוסיות היעד ועל שירותים בעבורן, ו – 6. הרמה המקצועית של אנשי מקצוע בשירותים החברתיים.
  2. לבחון את שיתופי הפעולה בין תכניות הג'וינט ברמת היישוב – שיתוף פעולה תוך-אגפי ובין-אגפי שיכולים לסייע בחיזוק ההשפעה על פיתוח תשתיות חברתיות.
  3. לפתח מערכת מושגית בשני נושאים אלה שתוכל לסייע לג'וינט, ולארגונים אחרים, בתכנון התערבויות ברמת היישוב.

המחקר בוצע בשלושה יישובים – כרמיאל, סחנין ועכו. המידע נאסף מראשי האגפים בג'וינט, מאנשי מפתח במערכת המקומית והארצית בשלושת היישובים  וממנהלי תכניות הג'וינט בכרמיאל.

בין הממצאים הבולטים של המחקר עולה כי:

  • בשלושת היישובים סברו אנשי המפתח כי לתכניות הג'וינט הייתה השפעה רחבה יותר, על המערכת החברתית  הכוללת ועל הערכות של הרשות המקומית לפיתוח ולאספקת שירותים חברתיים. תפיסה זו עלתה גם מהראיונות עם מנהלי תכניות הג'וינט בכרמיאל.
  • רוב ראשי האגפים בג'וינט ומנהלי התכניות בכרמיאל ראו חשיבות בהשקעה בפעילויות הג'וינט לחיזוק התשתיות החברתיות ביישוב, ורובם הצביעו על כיווני עשייה הקיימים כבר היום בכיוונים אלה.
  • קיים שיתוף פעולה ברמת היישוב, במיוחד בין התכניות השייכות לאותו אגף ופחות בין תכניות השייכות לאגפים שונים. המרואיינים ייחסו חשיבות רבה לחיזוק שיתופי הפעולה בין התכניות הפועלות ביישוב שלהם. המרואיינים הגדירו את המושג של "שיתוף פעולה" באופנים שונים וביניהם,  יידוע, סינכרון, תיאום, שיתוף פעולה, עזרה הדדית, והפניית לקוחות.
  • המערכת המושגית שפותחה במחקר זה משמשת תשומה חשובה לג'וינט או לארגונים אחרים  בהתמודדות עם הסוגייה של השפעה כוללת של תוכניות חברתיות., המחק סייע גם לתוכנית מכב"י, תכנית שפותחה על ידי ג'וינט ישראל ליצירת סינרגיה בין תכניות הג'וינט ברמה המקומית, להגדרת תוצאות התוכנית ולפיתוח כלים למדידה מתמשכת של תוצאות אלה.

הצעה לציטוט בעברית:
כורזים, מ. ופלג, פ. (2012). הערכת ההשפעה הכוללת של כלל פעילות ג'וינט-ישראל ברמת היישוב על פיתוח תשתיות חברתיות: מחקר גישוש. מ-12-612. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Korazim, M, & Peleg, T. (2012). Evaluation of the Overall Impact of the Activities of JDC-Israel at the Local Level on the Development of Social Infrastructures: An Exploratory Study.  RR-612-12.  Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)