הערכת תכנית "הקלה": שירות נופשון ביתי בקהילה

תכנית הקלה מיועדת לילדים בטווח הגילים 21-0, הסובלים ממוגבלויות כרוניות. תכנית "הקלה" מספקת להורי ילדים בעלי נכות הפוגה זמנית מהטיפול בילד, ומקילה על העומס המוטל עליהם. לפי התכנית, הילד מתארח פעם עד פעמיים בחודש בביתה של משפחה מארחת בעיר מגוריו. התכנית הופעלה בעיר בני ברק. כל המשפחות שהשתתפו בתכנית הן משפחות חרדיות.

תכנית "הקלה" לוותה במחקר הערכה שנערך על-ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל מתחילת 2001 ועד לסוף 2003. נתוני המחקר נאספו בשתי נקודות זמן: סמוך לתחילת האירוחים (מארס 2001), וכשנה וחצי לאחר תחילת האירוחים (ינואר 2003). במהלך המחקר נאסף מידע לגבי 37 ילדים שהשתתפו בתכנית באמצעות ריאיון האמהות שלהם והמארחות.

למחקר היו שתי מטרות עיקריות: לבחון את תהליך היישום של התכנית, החל משלב ההיערכות לתכנית ועד להפעלתה השוטפת; לבחון את השלכותיה על המשתתפים בה, ואת מידת שביעות רצונם מההשתתפות בתכנית. בין ממצאי המחקר העיקריים:

  • מידת ההיענות לתכנית מצד אוכלוסיית היעד הייתה גבוהה, ותאמה את ציפיות המפעילים, הן לגבי משפחות של ילדים עם מוגבלות, והן לגבי משפחות מארחות.
  • היקף השימוש של משפחות הילדים במכסת האירוחים היה נמוך למדי. מספר האירוחים הממוצע לילד בשתי נקודות הזמן שנבדקו במחקר (מארס 2001 וינואר 2003) היה 6.4 לילדים שבאחריות האגף לטיפול באדם המפגר, ו-6.3 לילדים שבאחריות אגף השיקום. הילדים שבאחריות האגף לטיפול באדם המפגר סבלו מפיגור ברמות שונות או מפיגור ובעיות נלוות נוספות, והילדים באחריות אגף השיקום סבלו מלקויות אחרות, החל מלקויות חושיות ועד תסמונות ומחלות נדירות.
  • מרבית אמהות הילדים דיווחו  כי האירוח קידם את ילדיהן, בעיקר מבחינת השיפור במיומנויות התקשורתיות והחברתיות של הילד, ומרביתן ציינו שלהערכתן ילדן היה מרוצה מאוד מהאירוח אצל המשפחה המארחת. כמעט כל האמהות המארחות ציינו שלאירוח היו השלכות חיוביות על בני משפחתן, מבחינת חיזוק ערכים של עזרה הדדית וקבלת השונה.
  • באופן כללי, שביעות הרצון של המשתתפים בתכנית הייתה גבוהה, הן בקרב משפחות הילדים והן בקרב המשפחות המארחות.
  • התכנית סייעה גם כאשר היה צורך במתן מענה למשפחות הילדים במצבי חירום, כמו למשל מחלה של אחד מבני המשפחה או שהייה של האם בבית-חולים לאחר לידה.
  • לא נמצא שינוי לאחר כשנה וחצי במצבן של האמהות בתחומים של רווחה נפשית, עומס טיפולי ותמיכה חברתית, במדד של עומס טיפולי ניכרה אף החמרה קלה בדיווחי האמהות לאחר תקופה זו. הסבר אפשרי לממצאים אלו הוא שמשפחות בהן יש ילדים עם מוגבלות חוות עומס רב כתוצאה מהטיפול המתמשך בילד, ולפיכך, לא ניתן לצפות שהתכנית תפחית בצורה משמעותית את רמת העומס הקבועה בה נתונות משפחות אלו. כמו-כן, היקף השימוש של המשפחות בתכנית היה, כאמור, מועט למדי. ייתכן שמספר רב יותר של אירוחים היה משתקף במידה גבוהה יותר של הקלה לאמהות.

מההערכה עולה כי באופן כללי יישום התכנית בעיר בני ברק היה מוצלח, כפי שהדבר מתבטא בתהליך ההטמעה המהיר של התכנית, במידת ההיענות הגבוהה מצד הקהילה המקומית, ובשיתוף הפעולה המוצלח בין הגורמים שלקחו חלק בהפעלת התכנית. עם זאת, יש לבחון את היישום של התכנית גם למען סוגי אוכלוסיות אחרות בעתיד.

ממצאי המחקר הוצגו בפני מפעילי התכנית בארגון "עזר מציון" ובעיריית בני ברק, ובפני חברי ועדת ההיגוי שליוותה את התכנית. כמו-כן, הממצאים הוצגו בפני הוועדה המקצועית של אשלים. העבודה בוצעה ביוזמת ג'וינט-ישראל ואשלים, ומומנה בסיועם.