מחקר הערכה של התכנית להכשרת המשך למש"צים

המחקר הוא פרי יוזמה וביצוע משותפים לג'וינט-מכון ברוקדייל ולמינהל חברה ונוער במשרד החינוך

"של"ח (שדה, לאום וחברה) וידיעת הארץ" הוא תחום חינוכי-לימודי, המרכז את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בבתי-הספר בתחומי ידיעת הארץ והזיקה אליה. המש"צים (מדריכי של"ח צעירים) נבחרים ועוברים הכשרה לפעולה לצד מורי השל"ח בבית-הספר, ולסיוע בניהול, בארגון ובהדרכה של פעולות שדה, ובהעברת תרגילים ותצפיות הקשורים בידיעת הארץ. בנוסף, הם ממלאים תפקידים שונים בפעילות הבית-ספרית והקהילתית על פי הכישורים והנטיות של כל אחד ואחת מבני הנוער המש"צים.

כדי שיוכלו למלא את תפקידיהם מקבלים המש"צים הכשרה בשתי מסגרות: הכשרה בסיסית במסגרת מחנה קיץ; והכשרת המשך, הניתנת במהלך שנת הלימודים, במקביל למילוי תפקידיהם. מחקר זה בחן את הכשרת ההמשך ברמה המחוזית והבית-ספרית. כמו-כן, בחן המחקר את התמיכה שמורי השל"ח מקבלים לשם מילוי תפקידם בהכשרת המש"צים ובהפעלתם.

מחקר זה מהווה חלק מסדרת מחקרים העוסקים בפיתוח תכניות למנהיגות צעירה במסגרת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. לפני כשלוש שנים נערך מחקר על פעילותה של תכנית המש"צים ותרומותיה, תכנית המד"צים ומועצות תלמידים ונוער. בקרוב, יצאו לאור שני מחקרי הערכה נוספים על ההכשרה של המד"צים ושל נציגי מועצות תלמידים ונוער.

המידע למחקר הנוכחי נאסף באמצעות טופס למילוי על-ידי המפקחים המחוזיים וקבוצת מיקוד שנערכה איתם, שאלון למילוי עצמי מ-169 מדריכי של"ח, וריאיון פנים-אל-פנים עם איש מפתח ברמת המטה.

ממצאי המחקר הראו, שבאף אחת מרמות הפעילות לא קיימת תכנית הכשרה ("הכשרת המשך") מובנית ומסודרת, אלא שההכשרה מתקיימת תוך כדי תכנון וביצוע של פעילויות המבוצעות מדי שנה באופן קבוע ברמת המחוז, ובמהלך השנה בבתי-הספר. למרות שנמצאו הבדלים בין המחוזות, עולה באופן כללי, כי קיימת תמימות דעים בין בעלי התפקידים השונים בשתי הרמות לגבי מטרות הפעילויות והתכנים המרכזיים בהן. בעלי תפקידים שונים גם הסכימו שיצירת רצף בין שתי הרמות מהווה תנאי הכרחי על מנת ליצור תהליך שלם, שיטתי ויעיל. יחד עם זאת, ממצאים רבים העידו על תקשורת ותיאום לוקים בחסר בין הרמות השונות, אשר אינם מאפשרים את הרצף הרצוי בפעילויות.

המחקר גם הראה, שהשתלמות מורי השל"ח טעונה שיפור כך שניתן יהיה לענות על צורכי המורים. המורים העלו גם צורך ביצירה של יותר הזדמנויות להחלפת מידע וניסיון בין עמיתים. נמצא גם כי מידת השימוש בחומר הכתוב שמגיע אל המורים חלקית בלבד, וחלק מהפרסומים הללו אינם מספקים את ציפיותיהם.

מתוך ממצאי המחקר עלו מספר כיוונים להמשך פיתוח התכנית, בכלל, ולהכשרת המש"צים, בפרט:

  • להבנות את התכנית להכשרת ההמשך בשתי הרמות;
  • לחזק את התמיכה והליווי של מורי של"ח באמצעות יצירת חומר כתוב, במיוחד על שיטות למידה, על דרכים לליווי של פעילות המש"צים והשתלמויות שיענו יותר לצורכי המורים.
  • לחזק את מעמד התכנית במסגרת בית-הספר, הגברת המודעות של צוות בית-הספר לחשיבות התכנית והטמעת פעילות התכנית בכלל הפעילות הבית-ספרית.
  • לבדוק מחדש את תהליך המיון של המועמדים לתכנית,כדי לפתוח אותה בפני תלמידים שאינם חזקים בתחום הלימודי,אשר עשויים למצוא בתכנית הזדמונת להצטיין בתחום מסוג אחר.