הערכת תכנית של תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי המופעלת בידי אלווין ירושלים

תכנית תעסוקה נתמכת היא תכנית המאפשרת לאדם עם פיגור שכלי להשתלב בעבודה בשוק הפתוח ולהתמיד בה. זאת, על-ידי מתן הכשרה ותמיכה המתאימים לכל משתתף, וכן, ליווי המשתתף לפי צרכיו לאורך כל תקופת עבודתו.

דוח זה הוא הרביעי בסדרה של דוחות הבוחנים את חלופות התעסוקה לאוכלוסייה עם פיגור שכלי. קדמו לו "מפעלי עבודה שיקומיים לאוכלוסייה עם פיגור שכלי" הממפה ומתאר את מסגרות העבודה השיקומיות (המע"שים); "הערכת תכניות להכשרה ולפיתוח תעסוקה במסגרות עבודה שיקומיות" המתמקד בהפעלת תכנית הכשרה ותעסוקה ניסיונית בארבעה מע"שים בצפון הארץ, ברמת מורכבות גבוהה יותר מזו המופעלת במע"ש המסורתי; ו"הערכת תכנית של 'רצף שירותי תעסוקה'" שנועדה לפתח מודל תעסוקה כוללני בעבור אנשים עם פיגור שכלי.

מטרתו של המחקר הנוכחי היא ללמוד כיצד מופעלת התכנית לתעסוקה נתמכת באלווין ירושלים, שהיא תכנית ותיקה, הפועלת כ-10 שנים (בעת תחילת המחקר) ולבחון את הגורמים להצלחתה. בעת המחקר השתתפו בתכנית 120 אנשים, 85 מהם עם פיגור שכלי. בין ממצאי המחקר העיקריים:

  • אלווין ירושלים פיתחה דגם הפעלה ייחודי, הכולל הכשרת המשתתפים בקהילה לפני הכניסה לעבודה; תהליך מיון של המשתתפים, כולל הגדרת קריטריונים לקבלתם לתכנית; ותהליך של איתור ושכנוע מעסיקים לקבל לעבודה אנשים עם פיגור שכלי.
  • תכניות תעסוקה לאנשים עם פיגור שכלי נסגרות פעמים רבות אחרי תקופת זמן קצרה. מסגרת אלווין ייחודית בכך שהיא מצליחה לקיים תעסוקה נתמכת לאורך 10 שנים ויותר.
  • אחת הטענות כנגד העסקת אנשים עם פיגור שכלי בקהילה היא שהם אינם מתמידים בעבודה. בתכנית אלווין, המשתתפים מתמידים בתכנית זמן ארוך יחסית – 3 שנים ויותר.
  • העלות הממוצעת למשתתף בתכנית נמוכה יותר מאשר העלות הממוצעת למשתתף במע"ש.
  • לתכנית יש השפעה חיובית על המשתתפים מבחינת מספר שעות עבודה, שכר, דימוי עצמי, מוטיבציה לעבוד ושביעות רצון מהעבודה.

מהממצאים עולה כי לצורך פיתוח עבודה נתמכת יש מקום לשנות את התקנון לענייני עבודה סוציאלית ולכלול בו התייחסות מיוחדת לעבודה נתמכת וקביעת תקן לכוח האדם הדרוש לכך. יצוין כי משרד העבודה גיבש מודל של רצף שירותי תעסוקה, הנמצא כעת בדיון במשרד האוצר. ממצאי הדוח עולים בקנה אחד עם הצעה זו.

ממצאים מהמחקר הוצגו בפני ועדת המחקר של קרן שלם ובכינוס הארצי השלישי בנושא טיפול באדם עם פיגור שכלי, שבו השתתפו גורמים המעוניינים לפתח תעסוקה נתמכת ביישובים שונים ברחבי הארץ.

המחקר הוזמן על-ידי האגף לטיפול באדם המפגר, משרד העבודה והרווחה וקרן שלם, וממומן בסיוע קרן שלם.