"מיזם ממשלה-חברה אזרחית": מחקר הערכה – שלב א

"מיזם ממשלה-חברה אזרחית" הוקם בשנת 2012 כשותפות בין שבעה משרדי ממשלה (חינוך, בריאות, רווחה ושירותים חברתיים, עלייה וקליטה, אוצר, משפטים וראש הממשלה) לבין נציגים מיהדות התפוצות ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל (אשר גם אחראי ליישום הפעילות). מטרת העל של המיזם היא טיוב הממשק בין שני מגזרים: הממשלה והחברה האזרחית לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל. בשל המורכבות של תהליך כזה גובשה אסטרטגיה תלת-שלבית לפעילות המיזם:

שלב א : סיוע למשרדי הממשלה ולחברה האזרחית לפתח כל אחד בנפרד תפיסה פנים-מגזרית משלו על אודות עקרונות המדיניות שינחו את הממשק בין המגזרים
שלב ב : סיוע לשני המגזרים להשתתף בדיאלוג בין-מגזרי קונסטרוקטיבי לפיתוח הסכמות סביב עקרונות מדיניות אלו. אפשר שההסכמות יעוגנו באמנה בין-מגזרית
שלב ג : יצירת פלטפורמות בין-מגזריות להנחיית היישום של ההסכמות ולקידום יוזמות אסטרטגיות ברוח ההסכמות.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע מחקר הערכה של שלב א. המחקר נועד לבחון את המידה שבה השיג המיזם את מטרותיו ולסייע בעיצוב שלביו הבאים. הוא בחן את הפעילות עד תחילת שנת 2015. יש להדגיש שהמיזם מהווה דוגמה של מה שמכונה בספרות "יוזמות מורכבות", אשר מאופיינות על-ידי שינויים תכופים בהגדרת המטרות ובתהליכי היישום. ההערכה, בהתאם לכך, עשתה שימוש מההתחלה באסטרטגיה שאפשרה התאמה של מערך המחקר לשינויים אלו.

ממצאי המחקר העיקריים:

  • בממשלה : בכל המשרדים השותפים נוצר גרעין של "סוכני שינוי" בעקבות ההשתתפות בתכנית "מרחב". המטרה של גיבוש עקרונות מדיניות בנושא הממשק עם החברה האזרחית הושגה בשני משרדים. במשרדים אלה התפתחה קבוצה רחבה יותר של "סוכני שינוי" שעברה התנסות משמעותית. לקראת סוף התקופה חל שינוי באסטרטגיה והוחלט לקדם שיח בין-מגזרי בין הממשלה לנציגות רחבה של החברה האזרחית טרם השלמת התהליך הפנים-ממשלתי.
  • בחברה האזרחית : נוצרה מסגרת והותנע תהליך המקדם שיח פנים-מגזרי במטרה לגבש מסמך יסוד וסדר יום משותף המשקפים את התפיסה של המגזר, ולפרסמם עד אפריל 2016. התהליך תרם לחיזוק ולהתנעה של בניית מנגנוני ייצוג בחברה האזרחית. עם זאת, יש עניין בקרב מובילי התהליך להרחיב ולגוון את מעגל המשתתפים בו כדי לחזק את הנראות, את בסיס הלגיטימציה ואת האפשרות לבנות מנגנוני ייצוג רחבים בחברה האזרחית. גם בוועדת ההיגוי של החברה האזרחית הובע עניין להתקדם לשלב הבא במיזם, שעיקרו שיח בין מגזרי.

על בסיס הממצאים גובשו שאלות אסטרטגיות וכיוונים אפשריים להמשך המיזם, אשר משמשים בסיס לדיון בקרב השותפים למיזם לקראת עיצוב השלב הבא.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי "מיזם ממשלה-חברה אזרחית".

 

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
אלמוג, י.,גורבצביץ', ז'. וקדיש, ל. (2015)."מיזם ממשלה-חברה אזרחית": מחקר הערכה – שלב א.
דמ-15-712. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Almog, Y., Gorbatsevich, J., & Kadish, L. (2015). The Government – Civil Society Initiative: Evaluation of the First Stage. RR-712-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)