מחקר הערכה על מרכזי "חסד": זהות יהודית, קהילתיות והתנדבות

דוח זה הינו שביעי מתוך סדרת דוחות, המציגים את ממצאיו של מחקר הערכה מקיף על מרכזי "חסד" לקהילה ולרווחה במדינות ברית-המועצות לשעבר. היוזמה לעריכת המחקר באה מהמחלקה הרוסית של הג'וינט. המחקר נערך על-ידי ג'וינט-מכון ברוקדייל, בשיתוף עם המכון להכשרת עובדי קהילה ורווחה ע"ש ויליאם רוזנוולד, סנט-פטרסבורג, רוסיה.

מודל "חסד" פותח בתום העידן הקומוניסטי על-ידי הג'וינט העולמי, כרשת שירותים רב-תכליתית, הן כמענה לצורכיה של האוכלוסייה היהודית המקומית, שעיקרה קשישים הסובלים מבעיות בריאות וכלכלה חמורות, והן כדי לאפשר את פיתוחן של קהילות יהודיות מקומיות. מודל "חסד" נשען על שלושה עקרונות מרכזיים: ערכים יהודיים, קהילתיות והתנדבות. כיום רשת שירותים זו כוללת מעל 170 מרכזים ברחבי ברית-המועצות לשעבר, המספקים סיוע ליותר מ-250,000 לקוחות.

מטרת המחקר הייתה להעריך באיזו מידה פעילות "חסד" כיום נאמנה לעקרונות מודל "חסד". המחקר נערך בשמונה מרכזי "חסד" ברוסיה, באוקראינה וברוסיה הלבנה, ובדק את תרומתו של "חסד", הן מנקודת מבטם של המנהלים, העובדים, המתנדבים ומטפלי הבית מטעם "חסד", והן מנקודת מבטם של הלקוחות ושל נציגי הקהילה היהודיות.

דוח זה מתמקד בהשפעת "חסד" על הזהות היהודית של הנחקרים (עובדי "חסד", המתנדבים והלקוחות) ובתפיסותיהם לגבי התפקיד של "חסד" בקהילה היהודית. על-מנת להשלים את התמונה, הדוח מציג גם את תפיסותיהם של מנהלי "חסד" ושל נציגי הקהילה, על השפעת "חסד" ועל תפקידו בהתחדשות הקהילה היהודית.

מן הממצאים עולה כי:

  • מדיווחיהם של הנחקרים עולה תרומתו של "חסד" לחיזוק זהותם היהודית. הדבר מתבטא בעמדותיהם, בתחושת השייכות לעם היהודי, בידע על מושגים יהודיים, בהתנהגות (כגון הדלקת נרות, שמירת חגים), ובקשר שהם מקיימים עם הקהילה היהודית.
  • מהממצאים על השפעת "חסד" על ממדים אלה של זהות יהודית עולה שהעובדים, "ספקי השירותים", מושפעים במידה רבה ביותר, ואילו הלקוחות, "מקבלי השירותים", מושפעים במידה המועטה ביותר. המתנדבים, שמרביתם הם גם "ספקי שירותים" וגם לקוחות, מושפעים יותר מן הלקוחות, אך במידה פחותה מן העובדים.
  • מרבית הנחקרים (66%) דיווחו של"חסד" יש השפעה חזקה על האוכלוסייה היהודית בעירם.
  • דיווחיהם של מנהלי "חסד" ונציגי הקהילה מספקים תימוכין לממצאים העולים מן הנחקרים לגבי השפעת "חסד". למרות שמנהלי "חסד" ונציגי הקהילה ביטאו תפיסות שונות לגבי אופי התפקיד שעל "חסד" למלא בקהילה היהודית, מרביתם ראו את "חסד" כבעל השפעה מרכזית על יהודי עירם ועל התחדשות הקהילה היהודית.
  • מרבית הנחקרים, כמו גם מנהלי "חסד" ונציגי הקהילה, ציינו כי על "חסד" להרחיב את פעילותו לקבוצות נזקקות נוספות באוכלוסייה היהודית, בעיקר לילדים ולמשפחות חד-הוריות, לסובלים מבעיות רפואיות ולמובטלים.

המחקר נערך במימון המחלקה הרוסית של הג'וינט וממצאיו משמשים לפיתוח מתמשך של רשת "חסד".