פיתוח מקצועי בתכנית 'אֵלַיִךְ': שינויים בהתמודדותן של יועצות ומורות עם תלמידות בסיכון בבתי ספר חרדיים

השאלה כיצד ניתן להפוך את בתי הספר לסביבה תומכת בעבור כלל התלמידים, ובמיוחד בעבור תלמידים עם קשיים לימודיים וקשיי הסתגלות, הנמצאים בסכנה לנשירה גלויה או סמויה (להלן: "תלמידים בסיכון"), נידונה בשנים האחרונות רבות בישראל כמו גם בעולם. גם בחברה החרדית חלה עלייה במודעות לקשייהם של תלמידים, ולהשפעתם הצפויה על הישגיהם הלימודיים, על רווחתם ועל המשך חייהם.

תכנית 'אֵלַיִךְ' פותחה בשותפות בין ג'וינט ישראל-אשלים לבין המחוז החרדי והשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך. התכנית מיועדת לשפר את יכולתם של צוותי חינוך בבתי ספר חרדיים לבָּנות להתמודד באופן אפקטיבי עם צורכיהן של תלמידות בסיכון. התכנית מתבססת על התפיסה החינוכית הפסיכו-חברתית, השמה דגש על הקשר הנרקם בין המורה לתלמידה כמפתח להצלחתה של התלמידה. אחת מדרכי היישום של התכנית היא מפגשי פיתוח מקצועי לנשות מקצוע (מנהלות, יועצות ומורות) מבתי ספר שונים. במפגשים אלה מתמקד מחקר זה.

המחקר, שהתבצע ברובו במהלך שנת הלימודים תשע"ה (2014/15), נערך במתודולוגיה איכותנית נרטיבית, ובחן את האופן שנשות המקצוע רואות את השינוי שחל בתפיסותיהן ובדרכי עבודתן בעקבות השתתפותן במפגשים:

1. שינוי בתפיסה של "מיהן התלמידות בסיכון": מעבר מהסתכלות על הסימפטומים להסתכלות על מקורות הבעיה.
2. שינוי בתפיסת הפעולה הנדרשת להתמודדות עם תלמידות בסיכון: הבנת החשיבות שבשאילת שאלות ובהקשבה אמפתית לתשובות של התלמידה, כדי להכיר אותה כאדם שלם וכדי להתחיל בתהליך של בניית קשר.
3. שינוי בתפיסת ההצלחה בהתמודדות עם תלמידות בסיכון: ההצלחה איננה מתבטאת בהפסקת הביטויים הגלויים של הבעיה, אלא ביצירת הקשר בין התלמידה והמורה, בבניית האמון ביניהן, ובהפיכתה של המורה למקור תמיכה בעבור התלמידה.

נשות המקצוע שרואיינו תיארו תהליך מורכב, ואף כואב לעתים, של שינוי אישי ומקצועי שעברו במהלך הפיתוח המקצועי. הן ייחסו את היכולת לעבור את השינוי לאיכות ההנחייה, לתמיכה הצמודה של המדריכות, לתמיכה שקיבלו מן המשתתפות האחרות בקבוצה ולפרק הזמן הארוך של הליווי, שיחד אפשרו תהליכים עמוקים של התפתחות.

המשתתפות דיווחו על כך שהשינוי שעברו גרם לעתים למתח בינן לבין עמיתותיהן בבית הספר, שלא עברו את הפיתוח המקצועי. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, הן הצליחו להשפיע על התנהלות בית הספר כלפי תלמידות בסיכון.

ממצאי המחקר הוצגו בפני ועדת ההיגוי של המחקר ובפני צוות התכנית, וכן בפני גורמים שונים במשרד החינוך ובארגונים אחרים, והם משמשים כאחד הבסיסים להמשך הפצת התכנית, בחברה החרדית ובאוכלוסיות אחרות.

המחקר נערך ביזמת ג'וינט ישראל-אשלים ומומן בסיועו.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
רותם, ר. ובן-רבי, ד. (2016). פיתוח מקצועי בתכנית 'אֵלַיִךְ': שינויים בהתמודדותן של יועצות ומורות עם תלמידות בסיכון בבתי ספר חרדיים.
דמ-16-739. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Rotem, R., & Ben-Rabi, D. (2016). The Impact of In-Service Training on Educators Working with Ultra-Orthodox Schoolgirls at Risk. RR-739-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)