גיל הינקות בישראל: צורכי הילדים וההורים, שירותים ומדיניות

גיל הינקות (לידה עד שלוש) הוא תקופת חיים מכרעת בהתפתחות ילדים. בישראל חיים כחצי מיליון ילדים בגיל הינקות, אשר להם ולהוריהם  צרכים מגוונים. יש כמובן, מגוון שירותים בישראל אשר נועדו לסייע בהתמודדות עם צרכים אלו,  אך לא היה נסיון לפתח מדיניות בפרספקטיבה יותר כוללת ואינטגרטיבית לאוכלוסייה זו. כמו כן, חסר מידע מרוכז על הצרכים הלא מסופקים ועל האתגרים של  מערכת השירותים בניסיונה להענות לצרכים.

הוועדה המקצועית לגיל הרך של אשלים פנתה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל לשם קבלת תמונה רחבה על הנעשה בתחום זה. מטרות המחקר היו לספק מידע שישמש בסיס לפיתוח קווים מנחים אפשריים  למדיניות בין-משרדית כוללת ולשיפור ולפיתוח תכניות התערבות. תשומת לב ניתנה לצרכים של אוכלוסיות החיות בעוני או במצבי חיים מסכנים ואוכלוסיות מתרבויות שונות.

המחקר מרכז לראשונה מידע מפורט על גיל הינקות ממגוון מקורות: נסקרה ספרות מהארץ ומהעולם, התבצע עיבוד של מידע הקיים במאגרי מידע שונים,  נערכו  קבוצות מיקוד עם הורים ואנשי מקצוע ורואיינו אנשי מטה במשרדי ממשלה ובארגונים ציבוריים ומומחים מהאקדמיה. הדוח כולל מידע על מאפייני הילדים ומתאר את  אתגרי ההורות לילדים בגילים אלו וצורכיהם בהמשך, מתוארים השירותים העיקריים, דפוסי השימוש בהם, החסמים לשימוש מיטבי וצרכים שאינם מקבלים מענה. כמו כן, מוצגים עקרונות לפיתוח מדיניות כוללת במתן שירות לאוכלוסייה זו.

להלן ממצאים נבחרים:

  • הורים הצביעו על צורך ביותר תמיכה בגידול הילדים ובמידע נגיש ומהימן בנושאים הקשורים בהנקה ובהאכלה, בטיפול ובחינוך, במעברים ומשברים בחיי המשפחה ובמציאת מסגרת חינוכית איכותית. צרכים אלה עלו ביתר שאת ביחס לאוכלוסיות החיות בעוני או במצבי חיים מסכנים.
  • אנשי מקצוע ומומחים באקדמיה העלו אתגרים במתן טיפול מקצועי ואיכותי לתינוקות ולפעוטות,  ביניהם – מספר ילדים גדול ביחס למספר המטפלות במסגרות השגחה, טיפול וחינוך; העדר התמחות מקצועית והדרכה שוטפת ומספקת למטפלות במסגרות ; עומס על טיפות החלב  ועל המערך להתפתחות הילד.
  • עלה צורך בראייה מערכתית ורציפה של הטיפול בילדים בגיל זה ובהסדרת שיתופי הפעולה בין אנשי מקצוע מתחומים שונים.

הדוח הוצג ונידון בהרחבה בועדה לגיל הרך באשלים המורכבת מנציגי משרדי ממשלה וגורמים מקצועיים רלוונטיים ומהווה בסיס להמשך פיתוח התערבויות ומדיניות בתחום.

המחקר הוזמן על ידי אשלים והוועדה המקצועית לגיל הרך של אשלים ומומן בסיוע אשלים.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
ואזן-סיקרון, ל., רותם, ר. ובן רבי, ד. (2016). גיל הינקות בישראל: צורכי הילדים וההורים, שירותים ומדיניות.
דמ-16-695. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Vazan-Sikron, L., Rotem, R., & Ben-Rabi, D. (2016). Infants and Toddlers in Israel: Needs of Children and Parents, Services and Policy. RR-695-16. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)