תכנית "שילוב כשותפות"

דוח זה מציג ממצאים ממחקר הערכה של תכנית "שילוב כשותפות" של אשלים, שמטרתה לקדם שילוב חברתי בין ילדים עם נכויות הלומדים בבתי-ספר של החינוך המיוחד, לבין ילדים הלומדים בחינוך הרגיל. התכנית מתבצעת במסגרת של שותפות בין שני בתי-ספר, מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד, המותאמים מבחינת הקִרבה הפיזית בין בתי-הספר וגיל הילדים הלומדים בהם. תוכני המפגשים עוסקים בפעילויות משותפות בתחומי האמנות, החברה והספורט.

מטרת המחקר הייתה להעריך את תהליך יישום התכנית בארבע שותפויות שונות, ואת תוצאות התכנית למשתתפים בה. במסגרת בחינת תהליך היישום, נבחנו סוגיות כמו קשיים ובעיות שעלו בשלבי היישום השונים; אופן ביצוע היישום בפועל והתאמתו למתוכנן; מידת ההכנה שניתנה למשתתפים בתכניות; מידת שיתוף הפעולה והתיאום בין הגורמים המעורבים בתכניות ועוד.

במסגרת בחינת תוצאות התכנית, בחנו האם המפגשים העלו את תפיסת היכולת (החוללות העצמית) של הילדים ממסגרת חינוך אחת להשתתף בפעילויות יחד עם ילדים ממסגרת החינוך האחרת; האם חל שינוי בעמדות של שתי קבוצות הילדים אלה כלפי אלה; האם התרחשה עלייה באינטנסיביות האינטראקציה בין שתי קבוצות הילדים לאורך המפגשים; האם עלתה הנכונות של שתי קבוצות הילדים להשתתף בפעילויות שונות יחדיו; ואת מידת שביעות רצון של כל הגורמים המעורבים בתכניות, כולל הורי הילדים.

בראייה של התהליך כולו לאורך זמן, נראה שיישום השותפויות השונות היה מוצלח. לדוגמה, המפגשים התנהלו בדרך כלל באופן סדיר ובנוכחות מרבית הילדים. עם זאת, גורמים שונים הקשו על היישום, בעיקר בשלביו הראשוניים, במקצת השותפויות. לדוגמה, בחלקן הורגש צורך בהכנה נוספת של הילדים וצוות בית-הספר הרגיל לקראת המפגשים. לעתים הורגש שהקצאת כוח האדם המסייע לליווי המפגשים הייתה מועטה מדי, ובמקרים אחרים – רבה מדי. התעוררו קשיים הקשורים לנושאים טכניים (כמו הסעות).

בין התוצאות ניתן למנות:

  • נמצא שינוי חיובי מובהק בעמדות ובחוללות העצמית של ילדי החינוך הרגיל מקבוצות הניסוי, יחסית לילדי קבוצות ההשוואה, בכל ארבע התכניות כמכלול.
  • בכל השותפויות חלה עלייה בעוצמת האינטראקציה בין שתי קבוצות הילדים לאורך המפגשים שאופיינה ביצירת קשרים אישיים בין הילדים, בהתקרבות הולכת וגוברת בין ילדי שתי הקבוצות והגברת הקבלה ושיתוף הפעולה ההדדי.
  • מרבית ההורים דיווחו על שביעות רצון גבוהה מהמפגשים ועל נכונות להמשך המפגשים גם בעתיד.

הממצאים הוצגו בפני הגורמים העוסקים בפיתוח התכנית כבסיס להמשך פיתוחה והפצתה.

העבודה בוצעה ביוזמת ג'וינט-ישראל ואשלים,וממונה בסיועם.