תכנית המנהיגות לדיור בר השגה: מחקר הערכה

תכנית המנהיגות לדיור בר השגה היא תכנית רב-מגזרית שהוקמה על רקע העלייה החדה בנטל הוצאות הדיור של משקי בית בישראל והתפיסה כי יש צורך בפעולה רב-מגזרית מתואמת לשם שיפור המצב. התכנית פעלה בחודשים אפריל-אוקטובר 2013 והיא תולדה של שיתוף פעולה בין משרד הבינוי והשיכון למכון אלכא למנהיגות וממשל – ג'וינט ישראל. השתתפו בה כ-30 נציגים מן הדרג המקצועי הבכיר בעשרה משרדים וגופים ממשלתיים, מן השלטון המקומי, מארגוני חברה אזרחית ומן המגזר העסקי.
המשתתפים בתכנית עסקו בלמידה על דיור בר השגה, בהיכרות בין-מגזרית ובגיבוש המלצות לעקרונות חוק דיור בר השגה עבור משרד הבינוי והשיכון. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל התבקש להעריך את התכנית.

המחקר בחן את תוצאות התכנית ואת תהליכי היישום שלה. בחינת תוצאות התכנית התייחסה לשני מישורים: תרומות התכנית למשתתפים ולעבודתם לקידום דיור בר השגה; והמידה שבה עקרונות החוק שגובשו עשויים לתרום לקידום דיור בר השגה.
במסגרת המחקר נעשה שימוש בארבע שיטות לאיסוף מידע: שאלון למילוי עצמי שהועבר  למשתתפים מיד בתום התכנית, ראיונות עומק חצי מובנים שנערכו עם מדגם מן המשתתפים ועם אנשי הצוות בתום התכנית, תצפיות בחלק מן המפגשים וניתוח מסמכים.

להלן הממצאים העיקריים של המחקר:

  • לתכנית תרומה רבה למשתתפים ברוב התחומים שהתכנית ביקשה לקדם: רכישת ידע ושינוי תפיסות בתחום הדיור, פיתוח ראייה בין-מגזרית ויצירת קשרים מקצועיים כבסיס לקידום שיתוף פעולה.
  • במסגרת התכנית נבנה בסיס מוצק של ידע ותפיסות לקידום שיתופי פעולה ושינויים בעשייה של המשתתפים בתחום של דיור בר השגה. ואולם במסגרת הזמן הקצרה שבה פעלה התכנית היא הצליחה פחות בתרגום של בסיס זה לרעיונות יישומיים ולשינויים בעשייה של המשתתפים בפועל. יש אפוא לבחון את התרומה בהקשר זה על פני תקופה ממושכת יותר.
  • ניכרו הבדלים משמעותיים בין המגזרים בהערכת התרומה הצפויה של עקרונות החוק שגובשו במסגרת התכנית לקידום דיור בר השגה בישראל: רוב נציגי המגזר השלישי והשלטון המקומי העריכו כי התרומה תהיה רבה, לעומת מיעוט מקרב נציגי המגזר הממשלתי והמגזר העסקי.
  • המשתתפים הביעו הערכה חיובית ושביעות רצון רבה מן ההיבטים של ניהול התכנית ויישומה, ובכלל זאת מן העבודה המשותפת על גיבוש עקרונות החוק.
  • משתתפים רבים הדגישו את החשיבות של המשך הפעלת התכנית לצורך לקידום עקרונות החוק והמשך העיסוק הרב-מגזרי בקידום דיור בר השגה בישראל.

ממצאי המחקר הוצגו לפורום בכיר במשרד הבינוי והשיכון בראשות המנכ"ל ונידונו עם צוות התכנית. הם משמשים כיום תשומה בתהליכי קבלת ההחלטות בנוגע לתכניות בין-מגזריות אחרות במכון למנהיגות וממשל בכלל ובתחום הדיור בפרט.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אלמוג, י. וגורבצביץ', ז'. (2014).תכנית המנהיגות לדיור בר השגה: מחקר הערכה
דמ-14-668. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Almog, Y., & Gorbatsevich, J. (2014). Leadership Program for Affordable Housing. RR-668-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)