למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית: תכנית פיילוט 2005-2002 המתודה הראשונה – למידה מהצלחות העבר – המתודה הרֶטרוֹספּקטיבית

התכנית "למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית" מקדמת את האפשרויות ל"למידה מתמשכת" בבתי-ספר כדי לאפשר להתפתח ולהגשים את עקרונות חזונם-שליחותם. התכנית החלה לפעול בשנת תשס"ג (2003) על-ידי האגף העל-יסודי של משרד החינוך, בשותפות עם היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת בארגונים חברתיים של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. התכנית הופעלה ב-45 בתי-ספר על-יסודיים ברחבי הארץ. פיתוח התכנית נשען על ניסיון וידע מעשייתה הקודמת של היחידה עם משרד הבריאות ומשרד הרווחה.

בבסיס התכנית עומדות שלוש מתודות אשר יוצגו בשלושה פרסומים נפרדים. חוברת זו, המציגה את המתודה של "למידה מהצלחות העבר-המתודה הרטרוספקטיבית" היא ראשונה בסדרה. המתודה המוצגת כאן, מאפשרת למשתמשים בה להמיר ידע סָמוי – ידע הגלום בעשייה שוטפת בשדה המקצועי בשירותי אנוש, ליֶדע גלוי, מעובד ומכוּון לפעולה. זאת כמנוף הראשון להנחלת למידה מתמשכת.

המשך למתודה מצוי בשתי החוברות הבאות: האחת מציגה את ה"מסע בעקבות שאלת הלמידה-המתודה הפרוספקטיבית"; והשניה את המתודה של "למידה על למידה: זיהוי דפוסי הלמידה הבית ספרית והנחלתם". שלוש המתודות מהווות את הבסיס לעיצוב למידה מתמשכת בבית-הספר ולהטמעתה.

בחוברת מתוארים תחילה ההקשרים הרעיוניים וההיסטוריים של פיתוח המתודה של למידה מהצלחות, ואחר כך מפורטים שלושת מרכיבי המתודה.

  • פורמט החקר של "מסע הלמידה מהצלחות". תיאור מפורט של עשרת שלבי תהליך החקר, ופירוט האסטרטגיות שעליהן מתבססת הבנייתו.
  • למידה דרך שיח רפלקטיבי בקבוצת עמיתים. תיאור התנאים הנחוצים להצלחת הלמידה, וציון השותפים השונים בקבוצת הלמידה ותרומתו הייחודית של כל אחד ואחד.
  • הבניית תיעוד ההצלחה. הצגה לפי התבנית שנבנתה לתיעוד ההצלחות ולהפצת הידע המכוון לפעולה שמופק בתהליך הקבוצתי הרפלקטיבי.

נספחי החוברת מדגימים ומבהירים את מהות המתודה. בנספח הראשון "המתודה בפעולה", מודגם "מסע הלמידה מהצלחות", כפי שהתבצע בבית-ספר אחד. בנספח השני מוצגות ארבע מצגות שהופקו בעזרת ה"תבנית לתיעוד הצלחה", המתארות עשייה במסגרת בתי-ספר שונים ובמגוון תחומים, כפי שהוצגו בכנס הארצי של שנת תשס"ו (2006): "הורדת רמת האלימות בבית-ספר", "הצלחה לימודית של כיתת תלמידים הסובלים מקשיי למידה", "התנסות ויַזָּמות עסקית", ו"פיתוח צוות מורים". בנספח השלישי מתואר תהליך הלמידה של הצוות המוביל המורכב מן המנהל, רכז הלמידה, המפקח המחוזי, ומלווה הלמידה מן החוץ.

הצגת המתודה הרטרוספקטיבית של למידה מהצלחות והדגמתה מקנה הזדמנות לאנשי מקצוע ולארגונים בכל התחומים של שירותי האנוש, לפתח את יכולתם ללמוד מהצלחותיהם בעבר על מנת להרחיב את הצלחותיהם בעתיד ולהנחיל למידה מתמשכת במערכותיהם.

הדוח יצא לאור בסיוע קרן מרשל ויינברג לשיתוף פעולה ופיתוח מקצועי.

אזכור…

Aranguren, M. J., Larrea, M., & Wilson, J. (2010). Learning from the local: Governance of networks for innovation in the Basque Country. European Planning Studies18(1), 47-65.

Chaskin, R. J., & Rosenfeld, J. M. (Eds.). (2007). Research for action: cross-national perspectives on connecting knowledge, policy, and practice for children. Oxford University Press.

Rosenfeld, J. M., Rosenberg, L., & Elek, F. (2006). Learning from Success: Its Implications for the" Lights to Employment" Program of Amin. Documented Success as a Source of Principles of Action that Promote Employment2008.

Rosenfeld, J. M. (2016). From Exclusion to Reciprocity:" learning from Success". Rowman & Littlefield.

Abbey, J. L. (2014). Concepts of work wellbeing: a multidisciplinary approach to theory and method.

Rosenfeld, J. M., & Chaskin, R. J. (2008). Charting a Course for Fuller Engagement: Toward a Framework for Action. Research for Action: Cross-National Perspectives on Connecting Knowledge, Policy, and Practice for Children, 158.

Rosenfeld, J. M., & Chaskin, R. J. (2008). In this final chapter, we push these conclusions further to outline some of the particular roles, activities, and investments that can be made to bridge the gap between research, policy, and practice. In doing so, we see the research. Research for Action: Cross-National Perspectives on Connecting Knowledge, Policy, and Practice for Children, 158.

Larrea, M., Wilson, J., & Aranguren, M. J. Orchestrating Territories: A New Style of Leadership to Evolve to the Innovation Stadium in the Basque Country.

Yariv, E., & Kass, E. (2019). Assisting struggling teachers effectively. Educational Management Administration & Leadership47(2), 310-325.

Ilmarinen, J. (2016). Interview: How to work with Diversity. In Re-thinking Diversity (pp. 157-168). Springer VS, Wiesbaden.

Rosenfeld, J. M. (2009). Bündnisse bilden− eine Aufgabe der Sozialen Arbeit Eine Vorschau auf ein länderübergreifendes Seminar1. Soziale Arbeit im Dialog gestalten: Theoretische Grundlagen und methodische Zugänge einer dialogischen Sozialen Arbeit, 83.