למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית: תכנית פיילוט 2005-2002 המתודה השנייה – מסע בעקבות שאלת למידה – המתודה הפרוספקטיבית

התכנית "למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית" פותחה במשותף על-ידי האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך והיחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות במאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל. התכנית הופעלה כניסוי בין השנים תשס"ג-תשס"ה (2005-2002) ב-44 בתי ספר על-יסודיים המשרתים אוכלוסיות מגוונות: יהודים, ערבי, בדווים ודרוזים.

חוברת זו הנה השנייה בסדרה בת שלושה דוחות המסכמים את שלוש המתודות שבבסיס התכנית. המתודה הראשונה – "למידה מהצלחות העבר – המתודה הרטרוספקטיבית" – הוצגה בפרסום של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.

המתודה השנייה: "מסע בעקבות שאלת למידה – המתודה הפרוספקטיבית" – מוצגת בחוברת זו. המתודה השלישית: "למידה על למידה – זיהוי דפוסי הלמידה הבית-ספרית והנחלתם" – תפורסם בקרוב.

תחילה מתוארת התכנית "למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית" על הנחות היסוד שלה, יעדיה, המבנה הארגוני שלה, רכיביה ואופן תיעודה. בהמשך, מוצגת המתודה הפרוספקטיבית עצמה:

  • לקראת המסע בעקבות שאלת למידה: הצגת הנחות היסוד של המתודה ופירוט התנאים הנדרשים להפעלתה.
  • שלבי הפעולה של המסע בעקבות שאלת למידה: תיאור מפורט של עשרת השלבים המרכיבים את המתודה.

זיהוי תחום בחיי בית הספר הדורש שינוי; בחירת אוכלוסיית היעד לתכנית הפעולה; הרחבת מעגל המשתתפים בסדנת הלמידה וגיבוש חברי מעגל העשייה; הגדרה של שאלת הלמידה; פריסת חלופות לפעולה ובחירה באחת מהן; הכנת תכנית פעולה והגדרת מדדי ההצלחה; הפעלת התכנית ואיסוף הנתונים לצד למידה מתמשכת על בסיס העשייה ואיתור סוגיות בלתי-פתורות; זיהוי העקרונות המובילים להצלחת התלמידים; זיהוי תוצאות לוואי חיוביות ושליליות וזיהוי חסימות; דיון פומבי, פרסום והפצה

נספחי החוברת כוללים את התבנית לתיעוד המסע בעקבות שאלת הלמידה, את מגוון שאלות הלמידה שבהן עסקו בתי הספר שהשתתפו בתכנית הפיילוט, וכן, תיעוד של מסעות למידה בשלושה בתי ספר (בית ספר תיכון מקיף ערערה בנגב, קריית חינוך אורט עכו, בית ספר עמק החולה – כפר בלום).

הצגת המתודה הפרוספקטיבית של "מסע בעקבות שאלת למידה" מאפשרת לארגונים ולאנשי מקצוע העוסקים בתחום שירותי אנוש לתת מענה לסוגיות בלתי-פתורות, ובכך, לקדם הן את מקצועיותם וחזונם והן את תרבות הלמידה השיתופית שלהם.

פרסום חוברת זו בסיוע קרן מרשל ויינברג לשיתוף פעולה ופיתוח מקצועי.