מקצועות רפואיים במצוקה: מחקר גישוש

במערכת הבריאות קיימת מזה שנים מודעות למצוקה בה שרויים מספר מקצועות רפואיים. ועדת אמוראי אשר בחנה סוגיה זו, קבעה שאין באפשרותה להיכנס לעובי הקורה, בשל מחסור בנתונים ובשל היעדר כלים לכך, והמליצה על בדיקה נוספת של הנושא. מחקר זה נועד לזהות קריטריונים ומדדים ל"מקצוע רפואי במצוקה", לאמוד את היקף המצוקה, לאבחן את הגורמים למצוקה, ולזהות לה פתרונות אפשריים, זאת, על-ידי "חקר מקרה" של הכירורגיה כללית והרפואה הפנימית.

לשם כך ביצענו ניתוח איכותני של עדויות שהוגשו לוועדת אמוראי ושל ראיונות עם אנשי מפתח במערכת הבריאות, עם מנהלי בתי חולים ועם מנהלי מחלקות לכירורגיה כללית ולרפואה פנימית. כמו כן, בוצע ניתוח משני של נתוני סקר ארצי בקרב רופאים מומחים ונערך עיבוד של נתונים מינהליים מקבצי נתונים ארציים על ההיצע וביקוש למקצועות הרפואיים. המחקר כלל גם התייעצות עם ראשי איגודים מדעיים בחו"ל.

במחקר זוהו חמישה סימנים למצוקה ועל-פיהם בדקנו האם קיימת מצוקה במחלקות כירורגיה כללית ורפואה פנימית ובאיזו מידה.

מחסור במתמחים "טובים" (אלו שמנהלי המחלקות רואים כמתאימים ביותר) – ירידה בשיעורי  הצלחה בבחינות ההתמחות (שלב א'), טיב ההכשרה הקודמת (לפי מקום סיום למודי הרפואה) ומגדר (עלייה בשיעור  הנשים). 

*  קושי באיוש תקנים פנויים. 

*  מחסור ברופאים ביחס להיקף המטלות הקליניות, וכתוצאה מכך, עלייה בעומס העבודה. 

*  תחושה של תגמול נמוך ואפשרויות מוגבלות לאפיקי הכנסה נוספים בין כותלי בית החולים.

*  פגיעה באיכות חיי העבודה – עומס כמותי רב, חוסר שביעות רצון מן העבודה ותחושת שחיקה.

מחקר זה בחן והאיר סוגיה שעד כה לא זכתה לבדיקה יסודית בישראל. על בסיס ממצאיו ניתן יהיה להגדיר קריטריונים למקצועות במצוקה, לאתר באופן מסודר את הסוגיות המרכזיות הגורמות לתופעה, לברר את היקפן ואף לזהות דרכים אפשריות לפתרונן. המחקר, המתמקד בשני תחומי מומחיות, יוכל להיות בסיס למחקר רחב יותר בקרב מקצועות רפואיים נוספים.

בממצאים מרכזיים מהמחקר נעשה כבר שימוש בפיתוח מדיניות כוח אדם. בין היתר, הן ההסתדרות הרפואית (הר"י) והן משרד האוצר ניצלו את הנתונים בתהליך הבוררות לקראת חתימת הסכם קיבוצי חדש לרופאים.

המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מן המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Rosen, B., Waitzberg, R., & Merkur, S. (2015). Israel: Health system review.

Rosen, B., Waitzberg, R., & Merkur, S. (2015). Health systems in transition. Health17(6).

Kogan, K., Panizel, R., & Perlman, Y. (2018). Part-time practice in healthcare: Impact on operational versus medical performance. Health marketing quarterly35(2), 85-99.