תכנית "מרחב" לקידום הממשק בין הממשלה והחברה האזרחית: הערכת מחזור א', שנה לאחר סיום התכנית

תכנית "מרחב" הוקמה במסגרת מיזם ממשלה-חברה אזרחית, אשר פועל החל משנת 2012 כשותפות של הממשלה, יהדות התפוצות ומכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל (אשר גם אחראי ליישום הפעילות). מטרת העל של המיזם היא טיוב הממשק בין הממשלה לחברה האזרחית, לטובת חיזוק החוסן החברתי בישראל.

התכנית הוקמה על רקע ההבנה כי נדרשת קבוצה של נשות ואנשי מפתח ממשרדי הממשלה והשלטון המקומי, המחויבים לקידום הנושא ויכולים להוות סוכני שינוי. מטרותיה העיקריות היו: הקניית ידע, שינוי תפיסות ומתן כלים לטיוב הממשק עם החברה האזרחית; יצירת קשרים מקצועיים בין המשתתפים וגיבוש של "רשת עמיתים"; קידום של שיתוף פעולה בין משרדי. התכנית כללה שלב של למידה ושלב של פיתוח פרויקטים בקבוצות קטנות.

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע מחקר הערכה עם סיומו של המחזור הראשון של התכנית, שהתקיים בין מרץ ליולי 2014 ולקחו בו חלק 24 נציגים משבעה משרדי ממשלה ומהשלטון המקומי. בכדי לבחון את תוצאות התכנית בטווח הארוך יותר, ביצע המכון מחקר מעקב (פולו אפ) במלאת שנה לסיומה. לצורך כך התקיימו ראיונות עומק חצי מובנים עם 9 מבוגרי התכנית. הדגש הושם על השינויים בעשייה של המשתתפים במסגרת עבודתם השוטפת.

ממצאי המחקר העיקריים:

  • התכנית תרמה לרכישת ידע ולחיזוק ושינוי תפיסות של המשתתפים לגבי הממשק עם החברה האזרחית. חלקם אף העידו על שינוי טרנספורמטיבי בתפיסותיהם.
  • רוב המרואיינים דיווחו על יישום של הידע והתפיסות שרכשו בעשייה השוטפת שלהם, אם כי בחלק מהמקרים היישום היה מצומצם או נקודתי. חלק מהמרואיינים העידו על צורך ביותר כלים פרקטיים שיוכלו לסייע ליישום תפיסות אלה בפועל.
  • כמו כן, התכנית תרמה ליצירה ולחיזוק המעורבות של המשתתפים בפרויקטים ובתהליכים בין-מגזריים, אך רוב המרואיינים ציינו כי אינם שותפים עוד לקידום הפרויקטים הספציפיים שהחלו לפתח במסגרת התכנית.
  • התכנית תרמה להרחבת ההיכרות והקשרים המקצועיים של המשתתפים עם משרדים אחרים ועם השלטון המקומי, כבסיס לשיתוף פעולה אפקטיבי יותר.
  • לאחר סיום התכנית נשמר קשר בין צוות התכנית למשתתפים. יחד עם זאת, התכנית לא המשיכה כמעט לספק סיוע בקידום הפרויקטים ולא נוצרה מסגרת מובנית לחיזוק "רשת העמיתים" ומעורבות שלהם במיזם הרחב יותר.

הממצאים נידונים עם צוות התכנית ומשמשים לטיוב העבודה עם מחזורים נוספים שיישומם כבר החל.

המחקר הוזמן ומומן על-ידי מיזם ממשלה-חברה אזרחית.

לא יצא בדפוס, מופיע באתר בלבד.

 

הצעה לציטוט בעברית:
קדיש, ל. ואלמוג, י. (2015).תכנית "מרחב" לקידום הממשק בין הממשלה והחברה האזרחית: הערכת מחזור א', שנה לאחר סיום התכנית
דמ-15-711. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Kadish, L., & Almog, Y. (2015). Merhav – A Program to Promote the Interface between Government and Civil Society: Evaluation of the First Cycle a Year after Completion of the Program. RR-711-15. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)