"בריאות, עירוניוּת ושנות החיים הראשונות": מסמך אמצע הדרך – משלב התכנון לתחילת יישום

רקע

התוכנית "בריאות, עירוניוּת ושנות החיים הראשונות" היא תוכנית שמטרתה לשפר את מצב בריאותם של ילדים בגיל הרך, בפרט אלה החיים בעוני, באמצעות שיפור הנגישות וההיצע של שירותים לילדים אלה ושיפור הטיפול שהם מקבלים, במיוחד בתחומי הבריאות. התוכנית היא יוזמה של מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות, במשותף עם ג'וינט-אשלים.

יישום התוכנית הֵחל בפיילוט שנערך בשתי ערים – לוד ורמלה. בשלב הראשון נבנתה תוכנית לפי בחירת הגורמים ביישוב, שתתמקד בבעיה שבעלי עניין רבים ביישוב יכולים להתאחד סביבה. השותפוּת שמה לה למטרה לגזור מן הפיילוט עקרונות שאפשר יהיה ליישמם ביישובים נוספים בארץ, עד לפריסה ארצית. משרד הבריאות וג'וינט-אשלים פנו למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה להעריך את התוכנית.

מטרה

הדוח נכתב כשנתיים לאחר ייזום התוכנית, ומטרתו לסכם את התהליכים שהתקיימו בשתי הערים החל משלב התכנון ועד לזמן תחילת היישום, ולהפיק תובנות שאפשר יהיה להשתמש בהן בעתיד בעת תכנון ויישום תוכניות בערים אחרות.

שיטה

עבודת צוות המחקר כללה השתתפות בישיבות צוות המטה וגורמים שונים בשתי הערים המשתתפות; ביצוע 12 ראיונות עם בעלי תפקידים מרכזיים; ושתי קבוצות מיקוד – האחת עם אימהות תושבות הערים והאחרת עם גורמי מקצוע מטפלים דוברי ערבית. הראיונות וקבוצות המיקוד נערכו במהלך 2018, ונועדו להבנת צורכי העיר ולאיסוף נתונים בריאותיים וחברתיים-כלכליים על אודות הערים המשתתפות.

ממצאים

בתהליך פיתוח התוכנית ובנייתה הושגו הישגים אחדים, בהם:

  1. הצלחה לרתום לתוכנית גורמי מקצוע בשתי הערים;
  2. מציאת נושא להתערבות בכל עיר, נושא שמאחד סביבו את בעלי העניין, ואשר מוסכמת חשיבותו המכרעת לבריאותם ולהתפתחותם של הילדים;
  3. פיתוח תוכנית פיילוט להתערבות בערים;
  4. חיבור רציף לגורמי מטה במשרד הבריאות ובמערכת החינוך;
  5. חיזוק תחנות טיפת חלב בתור גורם מקומי חשוב;
  6. סימון העיר כזירה ליישום מדיניות;
  7. היכולת למקד משאבים באוכלוסייה מאשכול כלכלי-חברתי נמוך.

לצד ההישגים עלו גם קשיים ואתגרים, בהם: שיתוף הפעולה עם קופות החולים היה מורכב; תהליך הפיתוח והבנייה של התוכנית הוא תהליך ממושך מעצם מהותו; הטמעת הפיילוט כחלק אינטגרלי מן השירותים בעיר; השינוי הניכר בשגרות העבודה בין הגורמים העירוניים ליחידות המטה הסתמן כתהליך מורכב; שיתוף התושבים בתהליך פיתוחה ובנייתה של התוכנית היה מצומצם.

 

הצעה לציטוט בעברית:
אשכנזי, י., אלרועי, א., והרטום, ת. (2020). "בריאות, עירוניוּת ושנות החיים הראשונות": מסמך אמצע הדרך – משלב התכנון לתחילת יישום. דמ-20-892. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Ashkenazi, Y., Alroy, I., & Artom, T. (2020). Municipal Health Program for Early Childhood: Interim Report – From the Initial Planning Stage up to the Implementation Stage. RR-892-20. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)