שירותי ביקור בית וייעוץ לקשישים במוסד לביטוח לאומי: מחקר הערכה

רקע למחקר

האגף לייעוץ לקשיש פועל בכל הסניפים של המוסד לביטוח לאומי מזה שנים רבות והוא מפעיל שירותים לקשישים באמצעות מתנדבים שגם הם קשישים.

האגף מספק שלושה שירותים מרכזיים והם: 1) ביקור בית קבוע, שהוא ביקור חברתי המתקיים בביתו של הקשיש על בסיס שבועי; 2) ביקור בית ראשוני, שהוא ביקור חד-פעמי בבית הקשיש במטרה לאתר קשישים העלולים להימצא במצבי סיכון ומצוקה; 3) ייעוץ לקשישים ולבני משפחותיהם, הכולל סיוע בקבלת מידע, עזרה, הכוונה ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות הקשיש.

האגף משרת כ-200,000 לקוחות קשישים בשנה, בסיוע של כ-4,500 מתנדבים.

בשנים האחרונות ניצבו בפני האגף אתגרים חדשים בעקבות שינויים שחלו באוכלוסיית הקשישים ובמערך השירותים לקשישים המסופקים בקהילה. לאור שינויים אלה יזמה הנהלת האגף מחקר הערכה.

המחקר

מטרת המחקר הייתה לבחון את השירותים הניתנים על-ידי האגף משלוש נקודות היבט: של מנהלות התחום (האחראיות על הפעלת שירותי האגף ב-22 הסניפים של המוסד); של המתנדבים המספקים את השירותים, ושל הלקוחות. במסגרת המחקר נאסף מידע מכל מנהלות התחום; ממתנדבים העוסקים בכל אחד משלושת השירותים המרכזיים של האגף (ביקור בית קבוע – 399 איש, ביקור בית ראשוני – 150 איש, וייעוץ – 150 איש); מלקוחות שמקבלים שירות (מקבלי ביקור בית קבוע – 199 איש, ולקוחות שקיבלו ייעוץ – 150 איש).

המחקר בוצע על-ידי המכון בשיתוף מינהל המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי.

הממצאים מהמחקר מציגים תמונה מקיפה על הנושאים הבאים:

  • המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים של אוכלוסיית הלקוחות ושל המתנדבים
  • דפוסי השימוש בשלושת השירותים המרכזיים
  • היערכות האגף לגיוס, השמה והדרכה של המתנדבים
  • הערכת הלקוחות את התרומות של ביקור בית ושל הייעוץ, ושביעות רצונם משירותים אלה
  • תפיסת המתנדבים את תפקידם ושביעות רצונם ממנו
  • צרכים לא מסופקים והצעות לשיפור הפצה

ממצאי המחקר הוצגו ונידונו בוועדת ההיגוי של המחקר, ובמספר מפגשים עם מנהלות התחום. במהלך ביצוע המחקר התקיימו מפגשים רבים עם הנהלת האגף בהם נידונו הממצאים והסוגיות שעולות מהם. מאז סיום המחקר, הוכנסו מספר שינויים בעבודת האגף והנהלת האגף ממשיכה להסתייע בממצאים ולבחון אפשרויות ליישום של תובנות המחקר לשיפור עבודת האגף.

הדוח זמין גם באתר של המוסד לביטוח לאומי www.btl.gov.il