דפוסי השתלבות בתעסוקה של עולים חדשים גילאי 64-22

דוח זה מציג את דפוסי ההשתלבות בתעסוקה של עולים גילאי 64-22 שהגיעו לארץ מאז 1990. הוא עוסק בעולי ברית-המועצות לשעבר ועולי אתיופיה, וכן בשלוש קבוצות של עולים מארצות המערב, המהווים כיום יעד מרכזי במדיניות עידוד העלייה של ישראל: עולים ממדינות דוברות אנגלית, עולי מרכז ומערב אירופה ועולי מרכז ודרום אמריקה. לכל קבוצת עולים מוקדש פרק נפרד, ופרק נוסף משווה בין הקבוצות השונות על פי אינדיקטורים מרכזיים. בנוסף, יש בדוח פרק מיוחד על עולים צעירים גילאי 30-22 אשר בוחן את הדפוסים המיוחדים להם בהתייחס לשילובם לא רק בתעסוקה אלא אף בלימודים ובשירות צבאי.

הניתוחים בדוח זה מתבססים על סקרים תקופתיים הנערכים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: סקרי כוח אדם 2002/2003 והסקר החברתי 2003. בסקרי כוח אדם קיים מידע נרחב ומפורט על מאפייני האוכלוסייה ועל אינדיקטורים שונים של השתלבות בתעסוקה. הסקר החברתי כולל נתונים נוספים על שביעות רצון מעבודה, אשר משלימים את הנתונים האובייקטיביים מסקר כוח אדם.

הדוח הוא ייחודי בכך שהוא מציג לראשונה באופן השוואתי את כל קבוצות העולים העיקריות, וכן בכך שהוא מתייחס לממדים רבים של השתלבות בתעסוקה, הן אובייקטיביים והן סובייקטיביים: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, שיעור התעסוקה, היקף המשרה, שיעור ועומק האבטלה, משלח-היד בו מועסק העולה וכן שביעות רצונו מעבודתו, מהכנסתו ומחייו בישראל. הדוח כולל אפיון של העולים בגילי העבודה 64-22, ובודק את הקשר בין מאפייני הרקע למדדי התעסוקה. מובאות בו השוואות בין העולים לכלל האוכלוסייה היהודית במטרה לבדוק באיזו מידה דפוסי ההשתתפות של העולים בשוק העבודה נעשים דומים לאלה של כלל היהודים בארץ עם עליית הוותק שלהם בישראל.

ממצאי הדוח ממחישים את ההבדלים בין דפוסי ההשתלבות של קבוצות העולים השונות, ומדגישים את החשיבות של התאמת מדיניות התעסוקה לצרכים של כל קבוצה.

חלקים שונים מהדוח כבר הוצגו בפורומים ממשלתיים שונים ובכנסים שונים בנושא תעסוקת עולים, והם מהווים בסיס לחשיבה ולתכנון פעולות לקידום השילוב של העולים בתעסוקה.

מחקר זה הוכן לפי יוזמת המשרד לקליטת עלייה.

אזכור הפרסום בספרות האקדמית

Jasinskaja-Lahti, I., Horenczyk, G., & Kinunen, T. (2011). Time and context in the relationship between acculturation attitudes and adaptation among Russian-speaking immigrants in Finland and Israel. Journal of Ethnic and Migration Studies37(9), 1423-1440.

Heilbrunn, S., Kushnirovich, N., & Zeltzer-Zubida, A. (2010). Barriers to immigrants’ integration into the labor market: Modes and coping. International Journal of Intercultural Relations34(3), 244-252.

Gal, J. (2008). Immigration and the categorical welfare state in Israel. Social Service Review82(4), 639-661.

Goldblatt, H., & Rosenblum, S. (2007). Navigating among worlds: The experience of Ethiopian adolescents in Israel. Journal of Adolescent Research22(6), 585-611.

Litwin, H., & Leshem, E. (2008). Late-life migration, work status, and survival: The case of older immigrants from the Former Soviet Union in Israel. International Migration Review42(4), 903-925.

Gal, J., & Oser, J. (2012). A categorical immigration policy: Welfare, integration and the production of inequality (pp. 227-243). Cambridge: Policy Press.

Konstantinov, V. (2015). The Professional Mobility of FSU Immigrants in Israel, 1990–2010. Research in Jewish Demography and Identity, 169-196.

Gal, J. Immigration and the Welfare State: Israel in Comparative Context.