אוכלוסיות שאינן משתתפות באורח מלא בשוק העבודה: גודלן, מאפייניהן ותכניות לקידום תעסוקתן ולהגברת ניידותן בתעסוקה

דוח זה הוכן במסגרת התכנון האסטרטגי בעבור המיזם התעסוקתי תב"ת (תנופה בתעסוקה), שהוא שותפות בין ממשלת ישראל וג'וינט-ישראל. מטרת המיזם היא פיתוח תכניות ופרויקטים לקידום שילובן של אוכלוסיות חלשות בתעסוקה ויצירת אפשרויות בעבורן לניידות בשוק העבודה. הדוח פותח בהצגת מאפייני האוכלוסיות בישראל בעלות שיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה, אשר מהוות אוכלוסיית יעד למיזם: אנשים המועסקים במשרות חלקיות, אנשים המחפשים עבודה במשך שישה חודשים או יותר, ואנשים שאינם משתתפים כלל בכוח העבודה. הדוח כולל זיהוי של הגורמים הקשורים לסיכוי לא להיות בכוח העבודה או לא להיות מועסק במשרה מלאה. כמו-כן, יש בו ניתוח של המאפיינים והחסמים לתעסוקה בקרב תת-קבוצות ספציפיות. הניתוחים מבוססים על עיבודים מיוחדים מתוך סקרים שונים שנערכו על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (סקר כוח אדם 2003, סקר הכנסות 2003 והסקר החברתי 2002), וכן סקרים על אוכלוסיות מיוחדות שבוצעו על-ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.

אנשים עם מוגבלות מהווים קבוצה משמעותית בקרב האוכלוסייה הנמצאת מחוץ לכוח העבודה, ושילובם בתעסוקה עלה על סדר היום הציבורי גם בישראל בשנים האחרונות. בדוח זה הוקדש להם פרק נפרד ובו מוצגים נתונים על אוכלוסיית הנכים בישראל, מודלים שונים שפותחו בעולם לתעסוקת נכים, דיון בבעיות הקיימות בתחום זה וכן המלצות לדרכי התמודדות איתן.

בעשורים האחרונים פותחו במדינות אירופה וצפון אמריקה מגוון תכניות לעידוד תעסוקה בקרב אוכלוסיות חלשות. הדוח מתמקד בתכניות המסייעות באופן ישיר לאוכלוסיות מיוחדות להיקלט בעבודה, ומנתח את הרכיבים השכיחים בתכניות אלה. כמו-כן, נסקרים ממצאים מתוך מחקרי הערכה שבחנו את תרומתם של רכיבים שונים בתכניות אלה לכניסה לתעסוקה ולהתקדמות במישור השכר.

גם בישראל פותחו תכניות ייחודיות לקידום התעסוקה של אוכלוסיות חלשות, אשר מיישמות עקרונות פעולה דומים לאלה שגובשו בחו"ל, עם התאמה למאפיינים הייחודיים של האוכלוסיות הרלבנטיות בארץ. הדוח סוקר מספר מודלים ישראליים ומדגים כל מודל באמצעות מספר תכניות. על בסיס הסקירה מוצגים מספר מאפיינים כלליים של התכניות הישראליות ונדונות ההשלכות ביחס למיזם.

בחלקו האחרון הדוח עוסק בסוגיות המורכבות של הערכת ההצלחה של פעילות המיזם בשתי רמות – רמת התכנית ורמת המיזם, ובשני מישורים – תפוקות (תפוקות סופיות ותפוקות ביניים) ואופן היישום. בדוח מוצעות גם דוגמאות לפרמטרים של הצלחה אשר ניתנים למדידה.

הדוח הוצג בפני ועדת התכנון האסטרטגי של המיזם והוא משמש כמקור מידע חשוב למיזם בעבודתו השוטפת. עבודה זו מומנה בסיוע ממשלת ישראל, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת-חולים לאומית וקופת-חולים מאוחדת.