הקשרים המקצועיים בין המחלקות לשירותים חברתיים לבין עמותות המספקות שירותים – מחקר גישוש

בדוח זה נבחנים הקשרים המקצועיים בין המחלקות לשירותים החברתיים לבין עמותות המגזר השלישי המספקות שירותים למחלקות. מחקר גישוש זה בוצע  כחלק ממחקר רחב יותר שעסק בפיתוח מערכת מושגית למיון השירותים התומכים הניתנים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים. המחקר הנוכחי מספק היבט נוסף להבנת היחסים בין המחלקות לעמותות.

הרקע למחקר
המחקר כלל שני שלבים: סקירת ספרות ראשונית על מקומו של המגזר השלישי בהספקת שירותי רווחה; וראיונות  עם מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים ועם נציגי עמותות, בארבע רשויות  (ירושלים, אשדוד, הרצליה והמועצה האזורית יואב), על הפיקוח והבקרה של המחלקות על השירותים המסופקים על ידי העמותות  ועל הקשרים המקצועיים בין המחלקות לעמותות אלה.

ממחקר זה עולה כי:

  • הקשרים בין המחלקות לבין העמותות מורכבים ולא תמיד שני הצדדים תופסים באותו אופן  קשרים אלה.
  • נציגי העמותות היו שבעי רצון מהפיקוח הלא פורמלי הקיים היום; מנהלי המחלקות, לעומתם, היו מעוניינים בפיקוח מוסדר יותר.
  • מנהלי מחלקות דיווחו על  שילובים שונים של קשרי התייעצות עם העמותות ועל שיתוף פעולה בפיתוח השירותים.

תרומת המחקר
המחקר מצביע על שני כיווני פעולה להמשך פיתוח הנושא: יצירת תשתית מסודרת יותר של פיקוח ומעקב אחר השירותים המסופקים ללקוחות המחלקה באמצעות העמותות ובדיקה מעמיקה של זיקת הגומלין בין מידת ההתייעצות המקצועית לבין מידת שיתוף הפעולה בפיתוח השירותים בקשרים שבין המחלקות לעמותות. המחקר סייע למשרד הרווחה להגדיר ולחדד סוגיות שקשורות לדפוסי העבודה של המחלקות עם ארגוני המגזר השלישי.

מימון

המחקר בוצע בהזמנה ובמימון של האגף למחקר, תכנון והכשרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

הצעה לציטוט בעברית:
כורזים,מ. ניר, ש. (2012). הקשרים המקצועיים בין המחלקות לשירותים חברתיים לבין עמותות המספקות שירותים – מחקר גישוש. דמ-12-605. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.