קידום מעמד העובדים הסוציאליים בישראל: מהלך אסטרטגי לבחינת תפקיד העובד הסוציאלי במחלקות לשירותים חברתיים

בשנים האחרונות אנו עדים לאתגרים שונים העומדים בפני פרופסיית העבודה הסוציאלית בישראל: ירידה במוטיבציה להשתלב בשירותי הרווחה עם סיום הלימודים האקדמיים בתחום; קושי בגיוס ובשימור עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות (להלן: עו"ס) במערך שירותי הרווחה; היעדר הלימה בין התקינה הקיימת ובין מעמסת העבודה; דימוי שלילי בקרב הציבור הרחב, מקבלי השירותים והעו"ס עצמם. כפי שעולה מסקירה בין-לאומית אשר בוצעה במכון ברוקדייל וראתה אור בשנת 2020, אתגרים אלו, הם חלק ממשבר בין-לאומי שבו נתונה הפרופסיה.

עקב מצב זה יזם אגף פרופסיה לעבודה סוציאלית במשרד הרווחה והביטחון החברתי מהלך אסטרטגי רחב היקף שמטרתו לשפר את מעמד פרופסיית העבודה הסוציאלית בחברה הישראלית ולבססה כחוליה מרכזית בהבטחת חוסנה. המהלך הפנה זרקור לבחינת תפקיד העו"ס בראייה יסודית וכוללת: מראשית הדרך המקצועית בלימודי התואר הראשון, דרך הרישוי למקצוע ועד לעבודה בשדה. תפקיד העו"ס נבחן הן על ידי בדיקת תמונת המצב הנוכחית, על הקשיים וההזדמנויות שבה, הן בראייה הצופה פני עתיד.

במהלך השתתפו יותר ממאה עו"ס ואנשי מקצוע ממשרדי הממשלה השונים, נציגי איגוד העובדים הסוציאליים, נציגי שלטון מקומי, גורמים מן האקדמיה, מן המגזר השלישי, ממשרד הרווחה והביטחון החברתי ומקבלי שירותים. המהלך כלל שלושה צירי פעולה:

 • תפקיד העו"ס: ציר זה התמקד בתפקיד העו"ס במחלקה לשירותים חברתיים ובתנאים הנדרשים כדי להבטיח את ביצועו המיטבי. את העבודה על ציר זה הובילה ד"ר טל ארזי, ראש צוות תוצאות במכון ברוקדייל, באמצעות ועדת המשנה "תפקיד העו"ס".
 • אתגרים וחדשנות בשירותים החברתיים – העובד.ת הסוציאלי.ת 2030– כנס "חקר עתיד": ציר זה התמקד באפיון תפקיד העו"ס אל מול אתגרים, שינויים חברתיים ומגמות צפויות בישראל. את העבודה על ציר זה הובילה גלית מבורך יחד עם עידית שומן אדטו מחברת "לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים", באמצעות ועדה מכינה שגיבשה את כנס "חקר עתיד" וליוותה אותו.
 • היבטים כלכליים לבחינת פעולות העו"ס בתחום האלימות במשפחה: ציר זה מתמקד בהערכת עלויות למשק עקב אי-ביצוע של פעולות רווחה ובמשמעות הכלכלית של חוסר בהתערבויות של עו"ס. העבודה בהיבטים אלו תבוצע על ידי בחינת עלות כלכלית למשק של פעולות העו"ס בתחום אלימות במשפחה במחלקה לשירותים חברתיים והיא נמצאת לקראת סיום.

עיקרי ההמלצות אשר גובשו מתייחסות להיבטים האלה:

 • הגדרת תפקיד העו"ס
 • תנאי העסקה, שכר ומוגנות
 • תנאי עבודה ותשתיות
 • לימודים והכשרה מעשית לתואר אקדמי
 • רישוי והסמכה
 • הדרכה, התפתחות מקצועית ומסלולי קריירה
 • מסגרת עבודה ארגונית במחלקות לשירותים חברתיים
 • דימוי מקצועי ותפיסה ציבורית
 • המלצות מערכתיות להובלת תהליך היישום ולהערכתו

בחזון שגובש, הוועדה רואה עו"ס הפועלים במקצועיות ובאחריותיות. העו"ס יפעלו במסגרת ארגונית, פיזית ותקציבית ראויה ובתקינה המתאימה לביצוע מיטבי של התפקיד. המסגרת תכבד את מקבלי השירות ואת העובדים, תכלול מעטפת מקצועית והדרכה אישית וקבועה ותאפשר התפתחות וקידום. כל אלו יצמצמו את התסכול והשחיקה בקרב העו"ס ויאפשרו להם לבצע התערבות רבת משמעות ומועילה עם מקבלי השירות ועבורם.