סטיגמה: עמדות, התנסויות ודרכי התמודדות של אנשים המטופלים במרפאות לבריאות הנפש

מרבית האנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות חיים בקהילה. לבעיות נפשיות יש מגוון השלכות על חייהם, ובהן גם ההתמודדות עם הסטיגמה המתלווה אליהן. המחקר הנוכחי הוא ניסיון ראשון מסוגו בארץ להבין את חוויית הסטיגמה, מתוך נקודת מבטם של אנשים המטופלים במרפאות לבריאות הנפש. הסטיגמה עלולה לרַפּות את ידיהם של אלו שמחפשים עזרה; לתרום לבידודם החברתי, ליצור פחד מדחייה ולפגוע במצבו הקליני של האדם ובשיקומו. בגלל סטיגמה זו, חלק מהזקוקים לעזרה נפשית (בין אם אובחנו כחולים ובין אם לאו) לא יפנו לקבל אותה, דבר שעלול להחמיר את מצבם.

מחקר זה הוא אחד בסדרת מחקרים שנערכו בשיתוף עם שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות מתוך כוונה להאיר כיוונים להתערבות להפחתת הסטיגמה, תוך בחינת היעדים, שיטות ההתערבות ותת-אוכלוסיות יעד. המחקר המתואר בדוח זה בוחן בחינה ראשונית את הסטיגמה הנחווית והנתפסת על ידי אנשים המקבלים טיפול במרפאות לבריאות הנפש, בין אם הוגדרו כמי שחלו במחלה פסיכיאטרית ובין אם לאו. בסך הכול רואיינו 167 אנשים המקבלים טיפול בשלוש תחנות לבריאות הנפש במחוז ירושלים; 109 מתוכם היו בעבר באשפוז פסיכיאטרי. במקביל נערך מחקר ראשוני שהתמקד בהוריהם של אנשים שחלו, ומחקר נוסף, המבוסס על מדגם ארצי מייצג, שעסק ביחס הציבור לנושא.

מצאנו, בין היתר, ש-45% פחדו שחברים יתרחקו מהם ולמעלה משליש חששו מדחייה מצד המשפחה. בפועל, ארבעים אחוזים מהמשיבים חוו דחייה מצד חבריהם וכשליש חוו דחייה מצד המשפחה. למעלה משליש דיווחו, כי משנודע לאחרים שהם היו בטיפול, היחס כלפיהם לא היה "רגיל". לאור זאת, לא מפתיע שלמעלה ממחצית המשיבים נוטים להסתיר את עובדת היותם בטיפול, כדרך התמודדות.

בדוח נסקרים מספר כיווני התערבות לטיפול בבעיה, תוך הדגשת הזהירות הנדרשת, לאור המדגם הקטן. רבים מהמשיבים אמרו כי נושא הסטיגמה החברתית והשלכותיה אינו עולה במסגרת הטיפולית. לאור זאת, חשוב למצוא דרכים לעודד את הדיון בסוגיות אלה במסגרת הטיפולית. המחקר מצא שגם בקרב המטופלים עצמם יש דעות סטיגמטיות כלפי אנשים עם בעיות נפשיות. על כן מוצע לעבוד עם המטופלים ולפעול להדגשת המאפיינים החיוביים ונקודות החוזק של המטופלים כקבוצה. עוד עולה מן הממצאים שרצוי לעודד התארגנות של קבוצות מטופלים, כמקור לתמיכה הדדית רגשית. בנוגע למיקום הטיפול הנפשי , נראה שאם הטיפול יינתן בעתיד במסגרות של רפואה כללית, יש מקום להכשיר את הקרקע לכך, היות שבקרב המרואיינים מצאנו העדפה מסוימת לקבל טיפול נפשי אמבולטורי במרפאות לבריאות הנפש. ממצא זה תואם מגמה קלה שנמצאה במחקר הארצי המייצג שנערך בקרב הציבור הכללי. המחקר מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות.

פרסום המאמר בספרות האקדמית

Sykes, I., Menashe, E., Lazerwitz, E., Vlodavsky, A., & Zaga-Shabbat, L. (2007). Reflections on an effort to develop a cross-disability consciousness inclusive of people with psychiatric disabilities. Disability Studies Quarterly27(4).

רועה, ד., טל, א., בלוש—קליינמן, ו., שרשבסקי, י., לידור, נ. ה., תלם, ע., … & Shershevski, Y. (2011). Psychiatric Rehabilitation: On the Way to Becoming a Profession/השיקום הפסיכיאטרי: בדרך לפרופסיה. ביטחון סוציאלי, 85-105.