מִפקד יוצאי אתיופיה ותושבים ותיקים בשכונת קרית משה ברחובות

בשנים 2000-2001 הקים המשרד לקליטת העלייה בשיתוף הרשויות המקומיות עשרה מוקדים שכונתיים בשכונות שבהן קיימים ריכוזים גדולים של עולי אתיופיה. תפקיד המוקד הוא לרכז את הטיפול בעולים אלה ברשות המקומית ולקדם פיתוח שירותים ותכניות בעבורם, תוך הגברת שיתוף הפעולה בין גופים שונים ואיגום משאבים.

כדי לעמוד על צורכי העולים במִגוון תחומים ולספק תשומות של מידע לעבודת המוקד, נערכים בכל אחת מעשר השכונות מִפקדים של כל משקי הבית של יוצאי אתיופיה. בדוח זה, השני בסדרת הדוחות על המִפקדים, מובאים נתוני המִפקד שנערך בשכונת קרית משה ברחובות. מאחר שבקרית משה המוקד משרת גם את האוכלוסייה הוותיקה, נאסף המידע גם ביחס אליה. בסקר נאסף מידע על 87% מהמשפחות יוצאות אתיופיה ועל 63% מהמשפחות הוותיקות המתגוררות בשכונה.

מספר כיוונים מרכזיים עולים מתוך הנתונים:

  • שיעורי התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה נמוכים בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית בישראל. השיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב גברים גילאי 26-44 – 75%.
  • מחצית יוצאי אתיופיה המועסקים עובדים בעבודות בלתי-מקצועיות ונתונים לסכנת אובדן עבודתם, לכן יש צורך בשדרוג רמתם המקצועית.
  • הבלתי-מועסקים זקוקים לרצף של סוגי עזרה, החל מייעוץ והכוונה מקצועיים, דרך השלמת השכלה והכשרה מקצועית וכלה ביצירת קשר ראשוני עם מעסיקים פוטנציאליים.
  • גם בקרב הגברים הוותיקים בשכונה (אך לא בקרב הנשים), שיעור התעסוקה נמוך מהשיעור הארצי ושיעור האבטלה גבוה יותר. יחד עם זאת, למרבית הבלתי-מועסקים יש עבר תעסוקתי, ואחוז משמעותי מהם מחפשים עבודה. גם הם זקוקים לעזרה מסוגים שונים כדי להשתלב מחדש בתעסוקה.
  • בקרב יוצאי אתיופיה, כמעט כל הילדים בני 3-17 נמצאים במסגרות חינוכיות, אולם רק כמחצית משתתפים בתכניות העשרה ותמיכה לימודית. שיעורי ההשתתפות בתכניות אלה בקרב ילדי הוותיקים נמוכים בהרבה. יש מקום לפעול להרחבת היקף ההשתתפות בחינוך הבלתי-פורמלי בשתי האוכלוסיות.
  • חמישים וארבעה אחוזים ממשפחות יוצאי אתיופיה ו-83% מהמשפחות הוותיקות אינן מרוצות מהשכונה, בעיקר בשל מחסור בתשתיות ובשירותים. מיעוט משמעותי בשתי האוכלוסיות רואה את הריכוז של יוצאי אתיופיה בשכונה כחיסרון, אך בחיי היום-יום יש יחסי גומלין בין שכנים, ונראה שבאמצעות פעילות משותפת לטובת השכונה ניתן לקרב בין העולים לוותיקים.

ממצאי הסקר הוצגו בפני נותני שירותים ופעילים שכונתיים בקרית משה, וניתן לצפות שהם יהוו תשומה לתכנון תכניות התערבות בעתיד הקרוב.

מחקר זה בוצע ביוזמת המשרד לקליטת העלייה ובמימונו, כחלק מתכנית פיתוח המוקדים.