סקר של האוכלוסייה היהודית במולדובה

הדוח מציג ממצאים מתוך סקר הערכת צרכים של האוכלוסייה היהודית במולדובה. היוזמה לעריכת הסקר באה ממנהיגי הקהילה היהודית במולדובה ומהמחלקה הרוסית של הג'וינט, כחלק ממאמץ תכנוני אסטרטגי המכוון לפיתוח קהילתי ולחידוש החיים היהודיים. פיתוחה של תכנית אסטרטגית לקהילה היהודית, והשימוש בסקר אוכלוסין כבסיס לתכנון, מהווה גישה חדשה וחדשנית לפיתוחן של הקהילות היהודיות בברית-המועצות לשעבר.

הסקר נערך על-ידי ג'וינט-מכון ברוקדייל, בשיתוף עם הקהילה היהודית במולדובה, מכון זיו, ומכון סנט פטרסבורג להכשרה של עובדי קהילה ורווחה. מטרת הסקר הייתה ללמוד על דיוקנה של יהדות מולדובה במונחים של מאפייניה הסוציו-דמוגרפיים, המרכיבים של זהותה היהודית, השימוש שהיא עושה בשירותים הניתנים על-ידי הקהילה היהודית, וציפיות וצרכים. הנתונים נאספו ממדגם אקראי של משקי בית שבהם רואיין מבוגר יהודי אחד. המדגם כלל 791 מרואיינים מבוגרים המייצגים אנשים החיים ב-3,941 משקי בית ובהם 9,240 בני משפחה החיים בשלוש ערים במולדובה: קישינב, בלצי ובנדרי.

מהממצאים עולה כי:

 • הזהות היהודית של האוכלוסייה היא בעיקרה תרבותית ואתנית, אך לא דתית.
 • לאוכלוסייה שנחקרה יש עניין רב מאוד בהתחברות לפעילויות יהודיות מכל הסוגים כפי שמתבטא בהשתתפותה הנוכחית ובעניינה בהשתתפות נרחבת יותר.
 • ישנה קבוצה גדולה של משפחות שבני הזוג בהן תופסים עצמם כלא-יהודים. עם זאת, המרואיינים לא התעניינו פחות באופן ניכר בפעילויות יהודיות ובמעורבות קהילתית.
 • בקרב כל קבוצות הגיל, ובמיוחד בקרב המרואיינים הצעירים, קיים עניין משמעותי בפעילויות המתמקדות בישראל ובשפה העברית.
 • שיעור גבוה מהמרואיינים (77%) דיווחו שההכנסה הנוכחית שלהם אינה מספיקה כדי לכסות את מרבית צורכיהם הבסיסיים.
 • שיעור גבוה (71%) ממשקי הבית משתמשים בשירותי רווחה ורפואה יהודיים, וכמחצית משתמשים בשירותי חינוך ותרבות.
 • מידת ההיכרות עם מגוון הפעילויות המסופקות בקהילה היא נמוכה. גם מרואיינים שהשתמשו בשירותים קהילתיים שונים, אינם מודעים לעתים קרובות לשירותים רבים אחרים הזמינים בקהילה.

בהסתמך על הממצאים, הדוח מאתר כמה סוגיות מפתח לתכנון, כולל:

 • כיצד תוכל הקהילה להרחיב בצורה הטובה ביותר את המידע הזמין לאוכלוסייה היהודית לגבי שירותים קהילתיים ופעילויות?
 • כיצד תוכל הקהילה לכלול בשיקוליה בצורה הטובה ביותר את הגיוון בצרכים ובעמדות כלפי חיים יהודיים, בקרב תת-קבוצות שונות באוכלוסייה היהודית כדי לתכנן את שירותיה ופעילויותיה?
 • כיצד יינתנו באופן הטוב ביותר הזדמנויות משמעותיות לחינוך יהודי למי שראיית העולם שלהם פחות דתית? האם ישנן הזדמנויות מספקות ליהודים בעלי עניין דתי מוגבר יותר?
 • כיצד תוכל הקהילה להתמודד בצורה הטובה ביותר עם הצרכים הייחודיים של משפחות מעורבות (עם בני זוג יהודים ולא-יהודים), ולהקל על מעורבותם?
 • כיצד ניתן לממש טוב יותר את המוכנות המשמעותית של קבוצת גילאי הביניים להשתתף באופן פעיל יותר בקהילה?

ממצאי המחקר הוצגו ונידונו בפני מנהיגות הקהילה היהודית במולדובה, וועדת ההיגוי לתכנון אסטרטגי השתמשה בהם בפיתוח המלצותיה.