תכנית ההכשרה למועצות התלמידים והנוער הרשותיות: מחקר הערכה

המחקר הוא פרי יוזמה וביצוע משותפים לג'וינט-מכון ברוקדייל ולמינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

מועצות התלמידים והנוער הן ערוץ להידברות ולשיתוף פעולה בין מורים לבין תלמידים ובין בית הספר לבין הקהילה. נציגי המועצות נבחרים באופן דמוקרטי על ידי בני הנוער בארבע רמות: בית-ספרית, רשותית, מחוזית וארצית. במחקר זה נבחנו פעילויות ההכשרה הנערכות במהלך השנה לנציגי המועצות הרשותיות וההשתלמות והתמיכה המקצועית הניתנות למלווי מועצות אלו. נוסף לכך, נאסף מידע על הפרופיל האישי של נציגי המועצות הרשותיות והמלווים של המועצות האלו.

מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקים בפיתוח תכניות למנהיגות צעירה במסגרת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. שני מחקרי הערכה נוספים על הכשרתם של המד"צים ושל המש"צים נערכו במקביל למחקר זה. לפני כשלוש שנים נערך מחקר על הפעילות ותרומותיה של תכנית המש"צים, תכנית המד"צים ומועצות תלמידים ונוער. בעקבות מחקר זה העלה מינהל חברה ונוער, המפעיל את התכנית, צורך בבחינת תכנית ההכשרה של נציגי המועצות הרשותיות, שלא נבחנה לעומק במחקר ההוא.

ממצאי המחקר הראו שרוב המלווים מקיימים תכנית הכשרה מובנית לנציגים ושהיקף ההשתתפות של הנציגים בפעילויות ההכשרה היה גבוה. עם זאת, מסתמן פער בין המתכונת, התכנים והיקף ההכשרה הניתנים בפועל, לבין העדפות הנציגים. כך, לדוגמה, הנציגים העדיפו שהכשרתם תתקיים במועד קבוע לאורך כל השנה, מתכונת שלא קיימת כיום. בנושא תרומות כלליות אמרו הנציגים שההכשרה עזרה להם בהבנת תפקידם ובהכרת מסגרת המועצה. אך בנושא תרומות מעשיות יותר לביצוע תפקידם בפועל, כגון מתן כלים רלוונטיים למילוי תפקיד או איתור צרכים של בני נוער, הייתה שביעות הרצון נמוכה יותר. ממצא מעניין לגבי ותק הנציגים בתפקיד הוא שרובם (72%) כיהנו בתפקידם יותר משנה אחת.

כמעט כל המלווים ציינו שיש להם למי לפנות כאשר הם נתקלים בקשיים. עם זאת, מבדיקת נושא ההשתלמות והתמיכה במלווים עלה שאחד מתוך שני מלווי מועצות לא עובר השתלמות למילוי תפקידו, ממצא שמעמיד בספק את מידת מוכנותו של המלווה לביצוע התפקיד. נוסף לכך, רק כמחצית מהמלווים השתמשו בחומר הכתוב שהגיע אליהם מטעם המטה, ופחות ממחציתם חשבו שהמידע הכתוב מספיק לשם מילוי תפקידם. מהממצאים הסתמנה הקבלה בדיווחיהם של הנציגים ושל המלווים על קשיים בביצוע ועל צורכי הכשרה. בשתי הקבוצות דיווחו על העדר הכשרה מספקת ועל קשיים שמקורם ביחסים הקיימים בתוך המועצה.

ממצאי מחקר אלה הופצו בקרב אנשי שטח וקובעי מדיניות במינהל חברה ונוער, והם מהווים בסיס לשיפור של ההכשרה לנציגים ושל התמיכה במלווי המועצות.