העברת דיירי מוסדות סיעודיים לאשפוז בבית חולים כללי

הצעה לציטוט בעברית:

בנטור, נ., פלח, א., לקסר, א. וברקמן פ. (2017). העברת דיירי מוסדות סיעודיים לאשפוז בבית חולים כללי. דמ-17-761. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:

Bentur, N., Falach, A., Laxer, I., &  Berkman, P. (2017). Transfer of Residents from Long-Term Nursing-Care Institutions to General Hospitals. RR-761-17. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)