השימוש בנתונים בניסיון העברת שירותי בריאות הנפש בישראל

דוח זה הוא חקר-מקרה. הוא בוחן את השימוש שנעשה בנתונים ובמידע בתהליך קבלת ההחלטות בנושא העברת שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לאחריותן של קופות החולים. הדוח הוא חלק ממחקר רב-שנתי, העוסק בתפקיד הנתונים בקבלת החלטות בסוגיות משמעותיות, הקשורות לביטוח בריאות ממלכתי. הוא מתמקד בשנים 1995-1996, שבהן עמדה סוגיית ההעברה לקופות החולים במוקד משא ומתן אינטנסיבי – בין קופות החולים, משרד הבריאות ומשרד האוצר – שבסופו של דבר, נקלע למבוי סתום.

נמצא כי ההחלטה בנושא העברת שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לאחריותן של קופות החולים מורכבת מתשע תת-החלטות שונות. כל אחת נבחנה על-פי המידע שיכול לתרום לתהליך יעיל של קבלת החלטות כאשר הן נתקבלו; על-פי מידע זמין ומידע חסר; ועל-פי מקומם של הנתונים והמידע בקבלת ההחלטות.

מהמחקר עלה כי בשנים שנבדקו אכן נעשה שימוש ניכר בנתונים בקבלת החלטות בכל הדרגים של מערכת בריאות הנפש, במיוחד בחמש תת-החלטות מהתשע שנמצאו. עם זאת, ייתכן כי העדרם של ניסיונות שיטתיים להפקת נתונים על השפעתה הצפויה של ההעברה על הביקוש לשירותי בריאות הנפש במרפאות החוץ – היה אחד הגורמים העיקריים למבוי הסתום במגעים.

המחקר בחן גם את אופיו של "שיח הנתונים" (התקשורת בין הארגונים ביחס לנתונים) בתהליך קבלת ההחלטות. שיח נתונים פורה, הכולל שיתוף מידע בונה והבחנה משותפת בין מחלוקות באשר לעובדות לבין מחלוקות באשר לערכים, עשוי להגביר אמון ושיתוף פעולה. לעומת זאת, נמצא כי "שיח-הנתונים" שהתקיים בפועל בין הארגונים היה לקוי, ולפיכך הגדיל את חוסר האמון וההאשמות ההדדיות. לכך הוצעו כמה הסברים אפשריים.

מחקר זה מדגים את חשיבותו של ניתוח מובנה ויסודי של ההחלטות שנתקבלו ושל הנתונים שנדרשו לשם קבלתן כהחלטות מושכלות. ניתוח זה חיוני, הן לשם הבנתן של החלטות שנתקבלו בעבר והן לשם הבנייתן של החלטות חדשות בעתיד.

העברתם של שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים בשנים 2001-2002 הייתה בעלת חשיבות גדולה, והמחקר הובא לידיעתם של קובעי המדיניות שהיה להם חלק בניסיונות יישום ההעברה. בסיבוב השני גיבשו קובעי המדיניות מסגרת מושגית ברורה יותר בנוגע להחלטות העומדות בפניהם, הבנתם לגבי התועלת הגלומה בשימוש בנתונים הייתה מעמיקה יותר והם דאגו להפוך נתונים חיוניים לזמינים. בינואר 2002 החליטה הממשלה באופן עקרוני על יישום ההעברה. סביר להניח כי ממצאי המחקר יקדמו שימוש שיטתי יותר, ומתוך שיתוף פעולה במידע ובנתונים, כדי לתמוך וללוות את יישום ההעברה.

מחקר זה נתמך על-ידי קרן קוני וברט רבינוביץ למחקר חלוצי בג'וינט-מכון ברוקדייל ועל-ידי מענק מהמכון הלאומי למדיניות הבריאות ולחקר שירותי הבריאות.

אזכור…

Aviram, U., Guy, D., & Sykes, I. (2007). Risk avoidance and missed opportunities in mental health reform: The case of Israel. International journal of law and psychiatry30(3), 163-181.

אבירם, א., גיא, ד., סייקס, י., Aviram, U., Guy, D., & Sykes, I. (2006). A Missed Opportunity in Mental Health Reform in Israel, 1995-1997/הרפורמה במדיניות בריאות הנפש, 1995—1997: הזדמנות שהוחמצה. ביטחון סוציאלי, 53-83.