השימוש במחקר לקידום ילדים ובני נוער ערבים בישראל

בכרך זה מובא סיכום הדברים מתוך כנס לאומי שנערך בנושא "השימוש במחקר לקידום ילדים ובני נוער ערבים בישראל."

הכנס, שנערך בשנת 2003 בחסות עיריית נצרת ואורגן על ידי מרכז אנגלברג לילדים ולנוער שבמאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, היווה הזדמנות ייחודית ל-250 אנשי מקצוע וקובעי מדיניות ערבים ויהודים לקיים דו-שיח על המגמות והאתגרים העיקריים בתחום של ילדים ובני נוער ערבים בישראל כיום. הכנס מהווה נקודת ציון חשובה בהעלאת המודעות לצרכים הנרחבים שאינם מקבלים מענה ולדרכי התמודדות אפקטיביות עם צרכים אלה. הכנס שימש תמריץ ליוזמות מדיניות ולתכניות חדשות.

ד"ר ח'אלד אבו-עסבה ומרים כהן-נבות ממרכז אנגלברג לילדים ולנוער היו יושבי ראש הכנס ועורכי פרסום זה. בפתיחת הכנס, ציין ד"ר אבו-עסבה: "כנס זה הוא אירוע חשוב מאוד בקידום הזדמנויות לילדים ולבני נוער ערבים. הכנס מספק, זו הפעם הראשונה, הזדמנות לבחון מזווית רב-תחומית ורב-ממדית את המקום שבו אנו עומדים, מה צריך לעשות ומהן הדרכים שבהן נוכל להביא לשינוי. זהו גם אירוע חשוב בהתפתחותה של התכנית לילדים ערבים במכון ברוקדייל."

העבודה שנעשתה במרכז אנגלברג בשמונה השנים האחרונות ושיתוף הפעולה הנרחב שנוצר עם הקהילה הערבית בישראל קיבלו ביטוי ברבות מן ההרצאות שניתנו בכנס. הכנס התמקד במספר נושאים עיקריים:

  • יצירת שותפויות חיוביות בפיתוח מדיניות ותכניות בין האוכלוסייה הערבית לבין קובעי המדיניות ברמה הארצית
  • המעבר מהתאמתן של תכניות שפותחו עבור האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית, אל פיתוח מדיניות ותכניות ייעודיות לאוכלוסייה הערבית שמשקפות את צורכיהם ואת תרבותם הייחודיים
  • האוכלוסייה הערבית כמחדשת ברמה המקומית, שחידושיה יכולים להועיל לאוכלוסיות אחרות ברחבי החברה בישראל
  • ההשלכות של השינוי החברתי הדרמתי באוכלוסייה הערבית לפיתוח שירותים
  • החשיבות של פיתוח אמות מידה אובייקטיביות להקצאת משאבים ברמה הארצית, כדי להבטיח חלוקה שוויונית יותר של המשאבים
  • תפקיד המחקר כמנוף לפיתוח תכניות ומדיניות.

הכנס וספר זה נערכו בתמיכת קרן מרשל ויינברג לפיתוח ולשיתוף פעולה מקצועי. בדברי הברכה שלו למשתתפי הכנס, ציין מרשל ויינברג: "אני גאה מאוד להיות מעורב בכנס זה משום שהוא משקף מעורבות עמוקה של המכון ושל הוועד המנהל בקידום כל האנשים במדיניות ישראל – יהודים ולא יהודים כאחד. חשוב ומעודד לדעת שקבוצה כה רצינית של אנשי מקצוע יהודים וערבים נפגשת כדי לדון בעתיד הילדים הערבים בישראל, לטובת כלל החברה הישראלית".