התפתחות שכר ותעסוקה של מועסקים שעבדו בענפי כלכלה שבהם התכווצה רמת התעסוקה

רקע

בעשורים האחרונים אנו עדים לשינויים בייצור המקומי וברמות הביקוש למקצועות שונים הנגרמים בשל התפתחויות טכנולוגיות וחשיפת ענפי כלכלה לייבוא (גלובליזציה). בספרות יש דיון רחב המתמקד בהבנת ההשפעה של התפתחויות אלו על שווקי עבודה מקומיים ועל רמות הביקוש למקצועות השונים. דוגמה בולטת היא השפעת הסחר בין ארצות הברית לסין על שוק העבודה באזורים בארצות הברית שבהם שיעור גבוה של תעשיות המתחרות במוצרים המיובאים.

גם בישראל ניכרת ההשפעה של התפתחויות אלו על צמצום כוח העבודה בחלק מענפי הכלכלה, אולם התופעה לא נחקרה במידה מספקת. במיוחד, לא נבדקו השפעות ארוכות טווח על אנשים שהיו מועסקים באותם ענפים.

מטרת המחקר

לבחון האם ובאיזו מידה התכווצות של ענפי כלכלה (כלומר, צמצום כוח העבודה בהם) קשורה בטווח הארוך להתפתחות השכר ולסיכוייהם של אנשים שעבדו באותם ענפים טרם ההתכווצות להיות מועסקים.

שיטת המחקר

לצורך המחקר זווגו בחדר מחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמה מקורות מנהליים, ובהם: נתוני רשות המסים על תעסוקה ושכר ברמת הפרטים, מאפיינים אישיים, נתוני מרשם האוכלוסין על מאפיינים אישיים, ונתוני מפקדי אוכלוסין לצורך זיהוי ענפי הכלכלה של הפרטים וכן של מגמות כלליות.

שיטת המחקר כללה אמידה ברמת הפרט של שיעור שינוי השכר בין השנים 1995 ו-2015, כתלות בשיעור השינוי בסך המועסקים ברמה הענפית בין השנים 1995 ל-2008 בענף הכלכלי שבו עבד הפרט בשנת 1995.

ממצאים

האמידה מלמדת כי בממוצע, בקרב מועסקים בענפים שהתכווצו לעומת מועסקים בענפים שהתרחבו, עליית השכר הייתה נמוכה ב-6 עד 7 נקודות אחוז אצל גברים וב-11 עד 13 נקודות אחוז אצל נשים . כאשר מוסיפים לאמידה פיקוח על ענף ראשי, הקשר נחלש באופן ניכר, והוא יורד ל-3 עד 4 נקודות אחוז  אצל גברים  ו-4 עד 6 נקודות אחוז אצל נשים . עוד נמצא כי הקשר בין ההתכווצות הענפית לסיכוי לעבוד מובהק לקראת גיל הפרישה, אך לא בקבוצות הגיל האחרות.

דיון

ממצאי המחקר מלמדים כי להתכווצות היקף התעסוקה ברמה הענפית קשר שלילי ומובהק להתפתחות השכר של הפרט. שיעור העלייה בשכר בענפים שהתכווצו היה נמוך ב-5 עד 10 נקודות האחוז לעומת ענפים אחרים.

בכוחם של ממצאי המחקר לתמוך במדיניות של סיוע לאנשים שעבדו בענפים שהתכווצו ואשר הייתה ירידה בביקוש למקצוע שלהם. סיוע שכזה יכול להינתן באמצעות עדכון מיומנויות העובדים או רכישה של מיומנויות אחרות הדרושות לצורך הסבת מקצוע והשתלבות בענפים אחרים. עם זאת, הממצאים אינם תומכים במדיניות חסימת ייבוא כדרך להגנה על עובדים.

 

הצעה לציטוט בעברית:
דויטש, צ. (2023). התפתחות שכר ותעסוקה של מועסקים שעבדו בענפי כלכלה שבהם התכווצה רמת התעסוקה. דמ-23-917. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. 

הצעה לציטוט באנגלית:
Deutsch, Z. (2023). Wage and Employment Trends Among Former Employees of Industries Where Employment Levels Declined. RR-917-23. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)