Eli

חוקר, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקר בצוות בריאות, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

עמית משולם עובד במכון משנת 2020. תחומי המחקר העיקריים שלו הם: תכנון כוח אדם וריסון הוצאות במערכת הבריאות.

לעמית תואר ראשון בפסיכולוגיה מן המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית עם התמחות בקבלת החלטות, מן המרכז הבינתחומי הרצליה.

ניתן ליצור קשר עם עמית בדוא"ל: Amitme@jdc.org.