חוקרת מתמחה, צוות אוכלוסייה ערבית (חטיבת המערכות)

האוכלוסייה הערבית