אפרת לסטר קידר

חוקרת, צוות ילדים (חטיבת המשפחה)

ילדים ונוער

מאמרים מכתבי עת

קידר, א., וגל, ג'. (2017). תהליך עיצוב המדיניות של שכר מינימום מותאם: ישראל כחקר מקרה. ביטחון סוציאלי, 102, 144-101.

דוחות

הולר, ר., ורנר, ש., לסטר-קידר, א., וסר, א., ורונן, ד. (2018). מחקר בנושאי קורסי תמיכה בקבלת החלטות של בזכות. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים ובזכות.